FUNDATIA IOAN BARBUS

Sfârşitul capitalismului

Confruntarea ideologică ce a împărţit omenirea timp de jumătate de secol în două blocuri politico-militare antagonice s-a terminat prin revoluţiile din 1989 şi destrămarea Uniunii Sovietice. Falimentul socialismului ca model economico-social a fost total, dar foarte mulţi oameni au refuzat să recunoască victoria capitalismului. Fireşte, doar ar fi renunţat la o întreagă existenţă pusă în slujba zeilor Marx şi Engels. Aşa că stânga politică şi cea intelectuală şi-au dat mâna pentru a-şi salva tinereţea de luptă anticapitalistă. Astfel, a avut loc ceea ce Jean Francois Revel a numit „marea paradă”: încercarea stângii de a salva utopia socialistă prin minimalizarea dezastrului adus de socialism şi deturnarea discuţiei spre aşa-numitele crime ale liberalismului economic.

„Regimul comunist a fost rău, dar acela nu este comunismul adevărat, ci numai o întinare a nobilelor idealuri. În schimb, priviţi capitalismul, uite la ce duce!”

Cu alte cuvinte, socialismul a pierdut lupta cu capitalismul, dar a continuat războiul opunând realitatea imperfectă a capitalismului utopiei socialiste. Transpunând discuţia în planul imaginarului, nu poţi pierde, iar stânga este perfect conştientă de acest lucru, doar fascismul (o erezie socialistă) şi naţional-socialismul (un fascism degenerat prin includerea rasismului) trec astăzi drept produse ale dreptei politice, fiind catalogate ca „extrema dreaptă”.

Cum orice marxist este ferm convins că numai timpul ne desparte de eşecul inevitabil al capitalismului, fiecare moment economic dificil este un bun prilej pentru a-i cânta prohodul. Aşa se face că zilele astea avem ocazia de a trăi această dezbatere pseudo-intelectuală pe propria noastră piele. Cu deosebită satisfacţie, suntem anunţaţi de Profeţii Apocalipsei (liberali de stânga, europeni cu sau fără papion sau politicieni români demagogi cu porecle pe măsură) că în America modelul capitalist a eşuat lamentabil (aşa cum a fost profeţit de Marx, tovarăşi!) si statul trebuie sa intervină pentru a corecta piaţa. Se ignoră în mod flagrant rădăcinile crizei, dar asta nu mai constituie o surpriză pentru nimeni. „Nu ne-a ieşit comunismul, nu am fost îndeajuns de pregătiţi.” Nu-i nimic, măcar vom scăpa o dată pentru totdeauna de alternativa capitalismului salbatic american. Trăiască euro-welfare state-ul*!

Dragoş Paul Aligică îi linişteşte pe entuziaşti, în numărul 970 al revistei 22.

* numit „stat asistenţial” de către adepţii capitalismului. Nuanţa negativă este edulcorată în „economie socială de piaţă”, vezi Patria germană.

Sfârşitul capitalismului

de Dragoş Paul Aligică

Ori de câte ori se înregistrează o tur­bu­lenţă eco­no­mi­că mai semnificativă a pie­ţelor mondiale, în mod au­to­mat se de­clan­şează o explozie de articole şi inter­ven­tii publice anunţând cu o intensitate febrilă prăbuşirea sau dis­pariţia iminentă a capitalismului. Această relaţie cau­za­lă re­prezintă un fenomen perfect predictibil şi este pusă în mişcare de resorturi so­cia­le, psihologice şi ideo­lo­gice bine docu­men­tate în literatura dedicată proble­mei. De aici, două corolare. Primul are o nuan­­­ţă ironică: la bursa pariurilor poţi câştiga bani buni mizând pe acest fe­nomen. Al doilea are o nuanţă euristică: marea ma­jo­ri­­ta­te a textelor sau a retoricii produse cu aceste ocazii nu are nicio legătura cu ana­li­za sau predicţia socială. Prin ur­mare, pri­ma eroare ce trebuie evitată de cei ce vor să-şi păstreze luciditatea în aceste circum­stanţe este ace­ea de a-şi pierde vremea luându-i în serios pe cei atinşi de febra da­tului cu părerea privind colapsul capita­lis­­mu­lui.

Capitalismul a tot fost dat prăbuşit şi pe cale de dis­pa­riţie de mai bine de 100 de ani, în nenumărate locuri şi în nenu­măra­te rânduri. Datele următoare evocă doar o parte a acestor momente: 1914, 1917, 1923, 1929, 1933, 1939, 1945, 1952, 1968, 1970, 1973, 1979, 1987, 1997, 2001. Să spunem, deci, ceva ce ţine nu de teorii eco­nomice savante, ci de simţul co­mun: poate că or­di­nea capitalistă se va prăbuşi şi va dispărea cândva. Dar un sis­tem ce cuprinde, în grade şi cu intensităţi diferite, miliarde de oameni, care produce peste 90% din avuţia glo­bală, care s-a instituţionalizat în toate sferele vieţii so­ciale de mai bine de 200 de ani, care sa­tis­face nevoile ma­teriale ale unui număr imens de oameni la un nivel fără pre­ce­dent istoric, neavând competiţie viabilă în aceas­­ta privinţă, un sistem care se spri­ji­nă pe grupurile sociale cele mai inteli­gen­te, antreprenoriale şi eficiente ale civi­li­zaţiei occidentale şi care, mai ales, este ancorat în înclinaţia naturală a fiinţei uma­ne de a se angaja în tran­zacţii libere nu dis­pare chiar aşa, peste noapte. Alt­fel spus, pare destul de probabil ca un tip de ordine so­cia­lă ce n-a fost dislocată de raă­boaie mondiale, de crize şi şocuri struc­tu­rale majore, de două secole de pro­pa­gandă socialistă fanatică şi care n-a fost pus pe butuci de incompetenţa adminis­tra­tivă şi de intervenţia sis­tematică împo­triva pieţei libere a statelor nationale mo­derne nu va ieşi din istorie în cursul vie­ţilor noastre nici dacă întreaga economie ame­ricană se va prăbuşi în mod ca­tas­tro­fal săptămâna viitoare. A destructura ce­ea ce imaginaţia, determinarea, creati­vita­tea şi eforturile a milioane de oameni au construit pas cu pas, firmă cu firmă, pro­iect cu proiect, invenţie cu invenţie, timp de sute de ani, va cere ceva mai mult de­cât căderi la bursă, fie ele şi foarte abrup­te, sau o proastă administrare de către stat a instituţiilor capitalismului, fie ea şi de o in­com­petenţă de magnitudini epice.

Acestea fiind datele, întrebarea este: ce-i de făcut când ne confruntăm cu epi­soa­de explozive de antica­pi­ta­lism în dis­cursul public? Răspunsul nu poate pleca de­cât de la observaţia ca cei ce în mo­men­tele de criză eco­no­mică alimentează cu opinii alarmiste şi anticapitaliste discur­sul public se împart, în principiu, în trei ca­te­gorii:

a) Lideri de opinie socialişti, stângişti, eco­logişti etc. – pe scurt, oameni care au îmbrăţişat, cu sau fără ştiin­ţă, o Biserică sau alta a unei religii laice dătătoare a unui anumit confort psihologic, în schim­bul aderenţei la nişte mituri şi slogane ce le confirmă că sunt „oameni de bine” şi că se afla „de partea buna a istoriei”. Cum prin aceasta ei dovedesc că nici is­toria, nici propria ex­pe­rienţa de viaţă, nici ra­ţionamentele teoriei economice şi po­li­ti­ce nu contează în logica opţiunilor lor, ar fi naiv ca cineva să creadă că o dezbatere de idei cu ei, bazată pe argumente raţio­na­le şi pe evidenţa empirică, exact în mo­men­tul în care sunt supraexcitaţi de evo­luţtiile din jur, ar duce undeva.

b) Oportunişti care pretind că sunt adepţi ai religiilor civile mai sus menţio­na­te şi care îi manipulează în sco­puri poli­ti­ce, economice şi personale pe cei ce cred sin­cer în ele. Formatorii de opinie şi po­liticienii de stânga sunt principalii bene­fi­ciari ai exploatării în acest mod a men­talităţii anticapitaliste. Este evident ca o dezbatere onestă cu aceştia nu este posi­bilă.

c) Persoane bine intenţionate, dar con­fu­ze, luate de val. Volatili psihic şi lipsiţi de ancore intelectuale, aceştia se duc în ce direcţie bate vântul retoricii publice a mo­­men­tului. Întreaga lor carieră publică este o funcţie a mă­leabilităţii faţă de aces­te valuri. În ceea ce-i priveşte, evi­dent că ar fi dezirabil ca percepţia lor să fie în­­dru­ma­tă în afara zonei alarmismului şi anti­ca­pi­talismului, dar, din ne­fericire, aceasta nu mai e posibil când criza izbuc­nes­te. Atunci efortul este aproape inutil, căci sunt de mult luaţi de val şi pluta lor este deja dusă departe… Efortul, cu ei, ar tre­bui să fie de natura preemptivă şi pro­fi­lac­tică. Ca să aiba succes, acestea ar trebui să aibă loc sis­te­ma­tic, constant, nu doar im­provizat şi contextual, la vreme de cri­ză.

Pe scurt, turbulenţele ce punctează re­gulat evoluţia sis­temului capitalist şi care, în mare măsură, sunt parte intrinsecă a bunei sale funcţionări aduc cu ele, tot în mod intrinsec, amplificări explozive ale re­to­ricii ce anun­­ţă sau cere sfârşitul capi­ta­lis­mului, produsă fiind de grupuri bine determinate. Bineînţeles ca oamenii cu ca­pul pe umeri au obligaţia să încerce să introducă o notă de calm şi realism în opinia publică în momentele de criză. Problema este, însă, ca principalii pro­du­că­tori ai retoricii anticapitaliste sunt, în mo­mentul respectiv, imuni la logică şi per­sua­siune. În astfel de circumstanţe, spa­ţiul de manevra al celor ce doresc reîn­­toar­cerea la normalitatea discursului pu­blic este foarte restraâs. Cele trei cate­gorii mai sus menţionate alcătuiesc un grup ma­jo­ritar, zgomotos, agitat până la febrilitate. Cum poţi re­zona cu ei în mo­men­tul în care, între ei, majorităţii i se pare că lumea se mişcă în direcţia obse­siilor şi utopiilor ce dau sens percepţiilor lor politice, iar restul, manipu­la­to­rii de pro­fe­sie, sunt în plină acţiune, incitându-i pe pri­mii în percepţiile lor false?! Dacă este ceva de făcut, acesta tre­buie să fie un efort pe termen lung, sistematic şi profi­lac­tic, dupa ce criza va trece. Şi aceasta este lecţia ma­joră ce trebuie învăţată din aceste episoade, o lecţie pe care mereu şi mereu o uităm.

Ce rămâne atunci de făcut în vremea crizei? Tot ceea ce oamenii lucizi pot face este să încerce să atragă atenţia asupra caracterului recurent-predictibil al izbuc­ni­ri­lor de panică şi a retoricii anticapitaliste din discursul public, precum şi asupra ca­racterului socio-patologic al acestora. Cu cât mai mulţi oameni înteleg că ceea ce aud în jur nu este nimic nou şi nici cata­stro­fic, cu atat mai bine. Căci un efect pervers al acestor momente de is­terie co­lectivă şi pesimism este că prelungesc turbu­lenţa economică tranzitorie. Cu cât luciditatea şi calmul do­mină, cu atât mai repede se iese din turbulenţă. Ce­lă­lalt lucru pe care cei cu minţi clare îl pot face este să ex­pli­ce detaşat şi calm originea şi na­tura crizei momen­tu­lui. În principiu, sunt întotdeauna două posibilităţi: ori este vorba de o fluctuaţie ciclică specifică auto­reglării eco­nomiei de piaţă, ori este vorba de rezultatul direct sau indirect al unei intervenţii anterioare a statului ce a de­reglat mecanismele de funcţionare ale jo­cu­lui normal al pietei (cum este, de altfel, cazul actualei crize din SUA). Tot ce tre­buie facut este să fie repetată observaţia de bun-simţ ca, oricare dintre cele două ar fi, este puţin pro­babil ca lumea, aşa cum o ştim, se va schimba în urma crizei mo­mentului. Dincolo de toate acestea, evi­dent că cineva poate polemiza cu slo­ga­nele şi retorica anticapitalista, dar nu trebuie să îşi facă prea multe iluzii că is­te­ria mass-media ar putea fi controlată. Mass-me­dia de azi stau prea mult sub sem­nul ignoranţei şi in­com­petenţei co­rec­te politic ca să răspundă la meca­nis­me­le rationalităţii argumentative. Tot ceea ce poate spe­ra omul de bună-cre­din­tă este să introducă în opinia pu­blică sau în cercul apropiaţilor un modest ele­ment de bun-simţ şi luciditate. Când criza va trece, efortul sisific de educare a pu­bli­cului privind natura şi funcţionarea ca­pi­ta­lismului poate reîncepe.

În sfârşit, ar mai fi un lucru important: pentru cei lucizi, aceste momente au şi o parte oarecum mai amu­zantă. Crizele eco­nomice vin şi trec. Insă perlele de in­coe­­renţă, incultură, exhibiţionism, fana­tism ideologic, de­magogie şi prostie pură pro­duse în aceste momente în mass-me­dia rămân antologice. Şi, când spunem aceas­ta, nu ne referim doar la peisajul mass-media românesc. Cine crede că incultura economică şi spiritul de turma ideologică sunt un monopol naţional nu are decât să treacă telecomanda pe ca­na­lul BBC. Iar dacă este plic­tisit să audă ace­leasi clişee, reciclate mereu şi mereu cu zel misionar, nu are decât să treacă pe CNN sau să citească depeşele Asso­ciated Press. Deşi repertoriul este ace­laşi, tonalitatea interpretării este un pic di­fe­rită. Poţi spera la mai mult?

Puteți sprijini activitatea noastră cu o donație unică sau una recurentă prin Patreon.

Vlad M.

Vlad M.

117 comentarii

 1. Tiberiu Florea
  16 octombrie 2008

  Mda… Chestiunea e că, la fel cum capitalismul e direcţia naturală spre care ne duce cooperarea paşnică între oameni, rezistenţa împotriva sa e reacţia la fel de naturală a omenirii. Din moment ce suntem înclinaţi să ne dorim mereu ceva mai bun, mai just (chiar dacă avem concepte vagi şi dubioase de justiţie), luptăm permanent împotriva naturii.

  Problema e următoarea: economia americană, probabil cea mai apropiată de un model al capitalismului dintre economiile ţărilor dezvoltate, nu are probleme doar cu imensele distorsionări ale pieţei (înfiinţarea Federal Reserve, tranziţia la fiat money şi au continuat cu New Deal-ul şi alte proiecte similare) ce au servit de multe ori tentativele de redistribuţie ale guvernelor bazate pe elitismul unora care şi-au închipuit că pot programa economia după bunul lor plac (Keynes fiind cel mai relevant exemplu). Economia e distorsionată şi în folosul celor puternici, care au de câştigat imens din concurenţă neloială: monopoluri, carteluri şi sindicate cu sprijin politic.

  Cu un lucru pot să fiu de acord: până la găsirea unor soluţii mai bune pentru ajutorarea celor săraci (ideal, vor fi bazate pe donaţii private şi ONG-uri care să se ocupe cu intermedierea activităţii de „welfare”) e nevoie de un anumit grad de redistribuţie.

  Dar piaţa în sine, ceea ce se întâmplă ÎNAINTE de redistribuţie trebuie curăţată de toate stârpiturile care parazitează capitalismul adevărat. Dacă nu mă înşel, ţările scandinave au învăţat cel puţin lecţia asta: au impozite pe venit extrem de mari, dar înainte să se producă bunurile şi serviciile lasă „mâna invizibilă” să-şi joace rolul. Sunt şi alte motive care le întârzie declinul economic (de exemplu, faptul că Suedia n-a mai purtat războaie de mai multă vreme decât Elveţia), dar cu siguranţă s-au prins de anumite lecţii pe care alţii trebuie încă să le înveţe.

 2. costin
  16 octombrie 2008

  capitalismul este amenintat si va fi totdeauna amenintat pentru ca libertatea, civilizatia, munca si stadiul de intelegere la care se ajuge intr-o societate in care civilizatia ajunge la apogeu totdeauna incepe usor-usor sa produca monotonie. Toata lumea stie ce are de facut pentru a fi bine si atentia data problemelor inchipuite ( sexismul de exemplu ) devine disproportionat de mare. Importanta data sexismului, de exemplu, duce la aberatii gen ca cea din tarile din nordul europei care incurajeaza barbatii sa urineze stind jos, pentru ca altfel ar fi „sexist”. Oamenilor le este atit de usor sa duca o viata confortabila incit se frivolizeaza si „plicitseala” asta duce la tot felul de alte probleme inchipuite (in Elvetia s-a infiintat o miscare pentru drepturile legumelor de ex, tot felul de miscari de eliberare a animalelor etc). Dar astea sint doar aberatiile oarecum inofensive. Cea mai mare aberatie este cea care vede in insasi libertate individuala, fie ea economica, de opinie si de exprimare, o problema. Apare astfel socialismul cu caracterul lui mesianic, care promite raiul pe pamint, rezolvarea tuturor problemelor si frustrarilor, ideologii utopice care promit o lume in care plictiseala nu va mai exista. Si social democratia se dezvolta, ii cresc din ce in ce mai multe capete cu care sa muste din libertatile individuale si progresiv tendintele totalitare se accentueaza.
  O ideologie aberanta este dusa pina la limitele ei ultime, in occident contemporan, multiculturalismul, din care apar ghetouri in care politia, pompierii si salvarea nu mai pot intra. Mai intii doar zone din orasele mai mari, apoi inevitabil vor acapara orase intregi, apar revolte stradale puternice (Franta 2005), creste criminalitatea dar societatea gaseste vesnic motive sa nu opuna rezistenta, pentru ca este in Coffe Shopurile din Amsterdam fumindu-si creierii si visind la lumi utopice in care „all you need is love”. Dar la usa barului incepe realitatea violenta. Dezordinea se accentueaza si controlul este pierdut complet. Si pe scurt, asa dispare o civilizatie. Nici prima, nici ultima. O civilizatie intre multe alte civilizatii. Cea mai avansata de pina acuma, care a adus cea mai multa prosperitate pentru cei mai multi oameni, un nivel de liberate neatins pina la el. Dar civilizatia odata disparuta, in citeva sute de ani va renaste in alta forma si poate in citeva mii de ani va naste una si mai avansata ca a noastra. ???? Asa vad eu. Deocamdata. Inca invat.

 3. Grădinariu
  16 octombrie 2008

  Dacă n-avem voie să consumăm nici legume şi nici animale, atunci ce ne mai rămâne?

 4. Schwarzmann Skinski
  16 octombrie 2008

  Gradinariu,

  Ne mai raman fermecatoarele femei si domnisoare! Si aici doar alea care nu s-au convertit la plictisul rigid al religiei feministe.

 5. Imperialistu'
  16 octombrie 2008

  Nu am nimic impotriva ajutarii celor nevoiasi, DAR am multe impotriva redistribuirii tembele a veniturilor. Sunt de acord sa sprijin ridicarea celorlalti, dar nu sunt de acord cu demonizarea celor care au avut noroc/ inspiratie si practicarea unui sistem de taxe ce are in centrul sau redistribuirea si taxarea of the better off.

  De altfel, taxarea diferentiata este cea mai mare trasnaie cu care au putut veni. 1% din 10000$ este cu totul altceva decat 1% din 1 000 000 $, si atunci de ce sa il omori pe ala cu 1 milion? De ce nu il lasi sa traiasca? Sistemul de taxe socialist il pedepseste pe intreprinzator si este curata nebunie. Nu rezolvi nimic daca ii iei 30-40 % din venituri. Din contra, il impiedici sa isi dezvolte afacerea. Poate fi obligat sa ramana cu o tehnologie invechita, ajungand sa produca in pierdere, caz in care poate da faliment. In situatia asta, isi muta afacerea in alta zona. Si apoi stau si se mira politicienii occidentali ca „vai, companiile se duc in estul european sau in China”.

  Gradinariu > Nimic. ????

  Skinski > Esti optimist, zau asa. ????

 6. Francesco
  16 octombrie 2008

  Remarcele lui Ion Ilici Iliescu in legatura cu criza financiara mondiala ne sunt prezentate de Ciprian Ranghel intr-un articol din Cotidianul. Citez, cu voia Dvs. pe I.I.Iliescu:

  “Faptul că pentru a doua oară în istorie statul american este obligat să intervină pentru a salva economia (după programul «New Deal» al preşedintelui Roosevelt din anii 1930) este expresia clară a faptului că abordarea neoliberală şi conservatoare, care se opune oricărei intervenţii a statului în economie, este din nou depăşită de viaţa reală”.

  Atata poate, atata da. Chiar si in mileniul 3.

 7. Imperialistu'
  16 octombrie 2008

  Corect, spre deosebire de abordarea socialista care a fost, este si va fi mereu la zi! :mrgreen: A se vedea URSS, China lui Mao, statele comuniste din Estul Europei, statele comuniste din Africa, Coreea de Nord si alte centre anti-liberal-conservatoare ???? .

 8. Tiberiu Florea
  16 octombrie 2008

  Karl Marx’s book sells as Germany economy sinks: http://ap.google.com/article/A…..QD93SDSEG0

  Requiem for Marx: http://mises.org/books/requiem.pdf – o carte interesantă care explică multe din aspectele marxismului care scapă înţelepciunii populare. Încerc s-o citesc zilele astea…

 9. emil
  16 octombrie 2008

  Si Japonia:
  Japan’s young turn to Communist Party as they decide capitalism has let them down
  Partidul comunist japonez este al patrulea ca marime si stringe in medie 1000 de noi membri lunar.
  Hm… Berlin, Tokyo… se reface Axa? ????
  Makes sense. Fascism/comunism, aceeasi mărie cu altă pălărie.

 10. dr. jones
  16 octombrie 2008

  amandoua sunt curente socialiste.

 11. Tiberiu Florea
  16 octombrie 2008

  Super tare! E bine că sunt şi români care au înţeles cum stă treaba… Mai văzusem un filmuleţ de-al lui Hâncu ăsta pe Happy Fish… ştie câte ceva.

 12. Florin
  16 octombrie 2008

  Daca vreti sa dati de Hancu, se poate. In ce problema?

 13. costin
  16 octombrie 2008

  salut Florin,

  Aici sintem de acord cam toti cu ce zice Hancu si imi place foarte mult felul in care o face. Extrem de clar. O sa iti trimitem un mail mai tarziu.

  Merci

 14. Imperialistu'
  16 octombrie 2008

  Salut, Florin! O sa iti trimita Emil (fondatorul blogului; sefu’, dupa cum il numeste Costin ???? ) un mail. ???? Multumim anticipat!

  Tiberiu > Mr. Hancu este foarte tare. Nu se sfieste sa spuna lucrurilor pe nume si o face intr-un stil atragator. ????

 15. dr. jones
  16 octombrie 2008

  micul documentar al lui hancu ar trebui tradus in toate limbile si facut materie in universitatile socialiste.
  publicat inainte de fiecare „telejurnal” si poate.
  poate, vor incepe aceste noi generatii de studenti indoctrinati de generatia curentului saioptist sa isi deschida ochii.

 16. dr. jones
  16 octombrie 2008

  un mic exemplu:

  „După opt ani petrecuţi la Casa Albă, Bush lasă în urmă o Americă slăbită şi contestată până şi de aliaţi, precum şi o criză financiară care afectează deja întreaga lume.”

  http://www.evz.ro/articole/det…..a-de-Bush/

  credeti ca vlad constantin va trage vreo concluzie daca va viziona documentarul dl. hancu?

 17. costin
  16 octombrie 2008

  dr. jones >
  m-am utiat pe articolul care l-ai trimis si comentariile si discutiile care le-am vazut la comentarii sint infioratoare….

 18. dr. jones
  16 octombrie 2008

  seamana cu ideile lui Costin & co, nu?
  inclusiv agresivitatea.

 19. costin
  16 octombrie 2008

  desi cunosc unul personal, nu credeam ca sint asa de multi ????

 20. dr. jones
  16 octombrie 2008

  da. sunt foarte multi. sunt mostenitorii lui nu ne vindem tara, moarte intelectoalilor, noi muncim nu gandim si nu vrem kent si nici valuta – vrem ca roman sa ne …
  diferenta este ca au terminat facultatea ecologica la privat.

 21. dr. jones
  16 octombrie 2008
 22. costin
  16 octombrie 2008

  ???? da dr. jones! asta e primul clip al lui Hancu de care am dat. Ne-am gindit de atuncica trebuie sa dam de el, sa vedem daca iese vreo colaborare de orice fel pt ca e prea tare tipu! Am trimis citeva mailuri fara rezultat, dar sa vedem acuma.

 23. emil
  16 octombrie 2008

  Am luat legatura cu Florin. Dr. Jones, am inlocuit linkul literal cu acelasi link, dar intr-o forma mai comprimata.

 24. dr. jones
  16 octombrie 2008

  nici o veste de la mr hancu?

 25. Imperialistu'
  16 octombrie 2008

  Daca am primit, eu nu am aflat. ????

 26. Ovi
  16 octombrie 2008

  :))) Aţi fost dresaţi bine!
  Un grup de copii care ridică în slăvi capitalismul. Că doar nu aveţi toţi vile şi afaceri de milioane de euro, nu?
  Zicea cineva că cea mai mare invenţie sau descoperire din ultimele secole nu a fost nici electricitatea, nici internetul, nici fisiunea nucleară, ci propaganda. Voi copii aţi fost spălaţi bine pe creier pînă la stadiul cînd aţi rămas cu un singur neuron. Habar nu aveţi ce înseamnă comunism (nu, nu înseamnă ce a fost la noi, în URSS…), vă înspăimîntaţi cînd auziţi de anarhie, băgaţi pe gît tot ce auziţi pe la televizor fără să treacă prin neuronu ăla singuratic al vostru, vi se potriveşte perfect mentalitatea ‘crede şi nu cerceta’ şi vă înroşiţi cînd auziţi nişte cuvinte ‘frumoase’, cum ar fi liberalism, piaţă liberă, democraţie, fără să vă gîndiţi că nu sînt decît nişte termeni pentru păcălit ignoranţii şi cretinii. Gata îmi ajunge!

 27. emil
  16 octombrie 2008

  Uite zece ruble adevărate si spune-mi care e şpilul cu comunismul adevărat. Descrie-l puţin, nu mă lăsa în beznă. O fi neuronul meu cam singuratic, dar e nerăbdător să înveţe de la neuronul tău (legea întâi a fuziunii materialist dialectice: neuroni din toate ţările, uniţi-vă). 28. Imperialistu'
  16 octombrie 2008

  Noroc ca a coborat printre noi un olimpian care, spre deosebire de ignorantii care scriu aici (posesori ai unui „neuron […] singuratic”), poate sa faca diferenta obiectiva intre comunism si experienta sovietica. Sunt sigur ca l-ar fi incalzit tare in situatia in care ar fi fost coleg cu Salamov la Kolima.

  Maestre Ovi, sa imi fie cu iertare, dar nu ma pasioneaza nepotrivirea dintre comunismul „fara stat” si comunismul cu stat pastorit de sovietici. Nu am de gand sa recurg la discursul iliescian al injosirii nobilelor idealuri. Mi-e jena si nu vreau sa ma murdaresc. Bolsevicii si-au spus comunisti, eu nu am de gand sa ii numesc altfel, cu atat mai mult cu cat au aplicat principiile enuntate de Marx, dar dezvoltate de Lenin.

  In privinta anarhistilor, permite-mi sa aplic acelasi rationament. Imi aduc aminte de Bakunin si Kropotkin si atunci devine evident ca intre anarhismul celor care dau in cap si cel promovat de cei doi printi rusi (cu „violenta creativa” si „victimele necesare”) diferentele sunt inexistente.

  P.S. Ironia e ca unicul „termen pentru pacalit ignorantii si cretinii” este „comunism”.

 29. dr. jones
  16 octombrie 2008

  ar fi de scris si pe marginea acestui subiect.”noul curent anarhist” care nu se considera nici de stanga
  [” cu toate ca impartasesc toate valorile socialisto-comuniste ( au ajutat revolutia bolsevica fiind apoi exterminati de tovarasii de lupta) si national-socialiste ( naziste – a se vedea violentele la care recurg)]ici de dreapta, nici de centru – dar mai utopic decat insusi comunismul.
  niste drogati, parerea mea, in genul celor din miscarea flower power care se cred cu doua secole mai destepti.

 30. dr. jones
  16 octombrie 2008

  p.s. dupa cate am inteles – violentele din grecia sunt opera anarhistilor sustinute de opozitia socialista.

 31. Imperialistu'
  16 octombrie 2008

  :mrgreen: Jones, esti criminal.

  O sa scriu eu despre simpaticii aia, dar maine ???? .

 32. israelianca
  16 octombrie 2008

  Ovi, intr-adevar, am fost dresata in primii 28 de ani de viata in regimul comunist. Lasa-mi unicul neuron care a scapat neatins de propaganda ceausisto-comunista sa se ocupe de ce vrea el si sa se sperie de ce vrea el.
  Ramii tu anarhist, liberalist, liber piatist si schimbist. Parca asta inseamna libertatea, nu? Sa faca fiecare ce vrea, cu conditia sa nu faca rau altuia.
  A propos, la care comunism te referi? Cel din China, Cuba, Coreea de Nord? Sau poate vreun model extraterestru, pentru ca oriunde a fost incercat pe pamint, comunismul nu a adus decit mizerie si suferinta.

 33. Ovi
  16 octombrie 2008

  Bolsevicii si-au spus comunisti, eu nu am de gand sa ii numesc altfel, cu atat mai mult cu cat au aplicat principiile enuntate de Marx, dar dezvoltate de Lenin.

  Bineînţeles că nu, că asta ar însemna să gîndeşti de unul singur şi presupun că nu te caracterizează.
  Marx, asta în cazul în care ştii să citeşti, a descris comunismul ca o societate fără bani, fără clase, fără angajatori şi angajaţi, fără conducători şi conduşi, deci fără stat. Adică o societate anarhistă şi în nici un caz ce crezi tu că înseamnă comunismul.


  In privinta anarhistilor, permite-mi sa aplic acelasi rationament. Imi aduc aminte de Bakunin si Kropotkin si atunci devine evident ca intre anarhismul celor care dau in cap si cel promovat de cei doi printi rusi (cu “violenta creativa” si “victimele necesare”) diferentele sunt inexistente.

  Adevărul e că pentru unii ca tine e greu să gîndească şi singuri. Dacă ai ştii ce înseamnă anarhism, ai ştii că anarhiştii sînt cei care se opun războaielor, defrişărilor şi violenţei. Cuvîntul violenţă pe care ai reuşit să-l descifrezi se referea la faptul că oamenii nu o să fie în stare să-şi cîştige libertatea decît printr-o revoluţie, iar bineînţeles capitaliştii şi statul o să se opună agresiv.

  Ovi, intr-adevar, am fost dresata in primii 28 de ani de viata in regimul comunist. Lasa-mi unicul neuron care a scapat neatins de propaganda ceausisto-comunista sa se ocupe de ce vrea el si sa se sperie de ce vrea el.

  Ultimul neuron care ţi-a rămas de pe urma experienţei bolşevice o să moară din cauza propagandei capitaliste.


  Ramii tu anarhist, liberalist, liber piatist si schimbist. Parca asta inseamna libertatea, nu?

  De dresarea asta vorbeam. Zi-mi şi mie care e legătura dintre liberalism sau piată ‘liberă’ şi libertate? Ştii care e? Niciuna. De fapt se referă la libertatea celor bogaţi. Ei sînt cei care au libertatea să-ţi vîndă cele mai dăunătoare substanţe comercializate sub denumirea de ‘natural’, ‘sănătos’, ‘perfect pentru copii’.

  Le-am scris destul şi celor care au deschis site-ul şi cine ştie poate că au curajul să mă contrazică. Cîteva idei pe care le-am transmis:

  Să fi capitalist înseamnă să:
  -să fi de acord să moară milioane de oameni de boli la care s-au găsit tratamente de cîteva zeci de ani, doar pentru că nu faci prea mult profit dîndu-l oamenilor săraci
  -să fi de acord cu poluarea şi distrugerea continuă a mediului, că asta înseamnă economie de piaţă, ce e mai ieftin cîştigă
  -să nu ai nimic împotrivă dacă se comercializează substanţe toxice, interzise în unele ţări, drept ‘sănătoase, naturale, bune pentru cei mici’
  -ţi se pare normal să auzi de milioane de copii care mor de foamete în fiecare an în timp ce alţii au vile de mii de mp şi cîinii lor trăiesc numai din carne de cea mai bună calitate

  Şi aşa mai departe.

 34. Ovi
  16 octombrie 2008

  Am uitat să mai zic ceva.
  Mulţi (adică voi) numesc ce a fost înainte de ’89 la noi comunism.
  Dar nu e comunism sau socialism fiindcă asta ar însemna ca cei care produc să deţină mijloacele de producţie şi asta evident nu se întîmplă. Statul deţine, muncitorii muncesc.
  De asta, alţii, ceva mai înţelepţi, îi zic capitalism de stat. Fiindcă la fel ca în capitalism, minoritatea deţine puterea şi mijloacele de producţie, iar cei chiar muncesc sînt sclavii lor.
  Mă consider anarhist fiindcă anarhia e singura societate cu adevărat liberă. Apropo semnul anarhiştilor, un A într-un cerc înseamnă ‘anarhia e ordine’, ordine din voinţă, nu din obligaţie şi nu ce crezi tu că înseamnă sau ce ai fost dresat să crezi…

 35. Francesco
  16 octombrie 2008

  Ovi>
  Cred ca ar fi cazul sa ne scutesti cu teoria betelor frecate care este o modernizare a brichetei piezo. Daca anarhia e ordine, entropia este perfectiune atunci si albul este negru.

 36. costin
  16 octombrie 2008

  ovi,

  tu confunzi libertatea cu libertinajul. ca sa vb ca tine: „daca stii sa citesti” ai auzit probabil de legea gravitatiei. asta e o constringere careia trebuie sa te supui. pt tine libertatea este ceva care presupune ca nu ar trebui sa existe nici un fel de constringeri in viata unui om. dar omul ca sa traiasca este constrins sa respire, ca sa manince este constrins sa munceasca, ca sa se dea inteligent si anti/capitalist este constrins sa emuleze, fara a digera, ideile marxiste, asa cum o faci tu. anarhistii de genul tau va explica oricind de ce comunismul nu e de fapt comunsim, capitalismul e nazism, bogatii exista doar pentru ca exista saracii, copii din africa mor pentru ca vecinul de la scara alaturata are mercedes.

  vad ca insisti pe citeva idei :dresaj si neuron siguratic. daca vrei sa discutam, nu sa ne interecem in mistouri si ironii mai mai mult sau mai putin fine, ai putea sa incerci sa renunti la mindria de cocos adolescent.
  dupa cum ai observat poate, printre „copii” de aici sint citiva care ti-ar putea fi parinti (nu e cazul meu, chill!) deci oricit de sclipitor si de bun webdesigner ai fi tu(not!), este posibil ca unii dintre noi sa stie mai bine ca tine de unde vine comunsimul ce inseamna si mai ales, sa se plictiseasca ingrozitor la retorica ta copy/paste-uita de pe indymedia&such, mai ales ca (iarasi, spre deosebire de tine) l-au simtit pe propria lor piele nu doar prin intermediul Tiberian Sun sau Command and Conquer.

  „De asta, alţii, ceva mai înţelepţi, îi zic capitalism de stat. Fiindcă la fel ca în capitalism, minoritatea deţine puterea şi mijloacele de producţie, iar cei chiar muncesc sînt sclavii lor.”
  oricum, nu te bucura prea tare pentru ca nimica din ce ai spus nu este o noutate.
  dar sa luam citatul de mai sus, ca sa fiu un pic specific – de dragul discutiei o sa ma prefac ca nu am observat ca esti genul de om care demonstreaza ca este inteligent facind-si interlocutorii prosti si dresati – comunsimul marxist ESTE cel care spune ca mijloacele de productie trebuiesc sa fie detinute de stat, acesta este socialismul. comunsimul nu inseamna anarhism. anarhismul este doar unelta de care se foloseste ca sa ii convinga pe idelistii ca dumneata sa lupte impotriva liberalismului. odata societatea distrusa si controlul intrat pe mine marxistilor, anarhistii sint impuscati, si totul se tranforma intr/un „capitalism de stat”.
  pt ca ce face comunsimul la fel ca orice alta idee totalitara? distruge conceputul de separare a puterilor in stat. controlul asupra justitiei, parlamentului, presei si eliminarea proprietatii private a „mijloacelor de productie, etc toate vor incapea, prin distrugerea liberalismului, si da, a capitalismului, pe mina unui grup restrins de oligarhi care vor face din societatea ce cred ei de cuviinta. ai exemple: causescu, kim jun il, castro, pol pot, stalin, lenin, dej, toti, fara exceptie, toti acesti marxisti idealisti au sfirsit prin a ajunge criminali in masa. acesta este omul creat de ideile comuniste.
  cit despre anarhism, ma repet, este doar o mica-mica etapa intermediara. este haios, cum toti acesti marxisti care striga sus si tare ca toata lumea care nu crede in comunsim este „dresata” au exact aceleasi idei. vorbesc mult despre libertatea gindirii dar au aceleasi idei.

 37. spacedkadet
  16 octombrie 2008

  Vai de mine, scoti niste iepuri corciti din palarie („capitalism de stat”? whathe…) si apoi o dai in anarhism.

  Critici capitalismul ca nu se ingrijeste de saraci si bolnavi, apoi propui anarhismul? In momentul in care un stat anarhic ar incepe sa se ingrijeasca de „categorii” de indivizi, dispare anarhia. Aparitia categoriile distruge acest principiu, ce sa mai vorbim de distribuire sau redistribuire.

  Aceste idei ne doare, ca sa zic asa.

 38. Ovi
  16 octombrie 2008


  Cred ca ar fi cazul sa ne scutesti cu teoria betelor frecate care este o modernizare a brichetei piezo. Daca anarhia e ordine, entropia este perfectiune atunci si albul este negru.

  O luăm de la capăt. Vorbeam cu cineva despre ‘Mentalitatea de turmă, în care oamenii preferă să gîndească alţii în locul lor şi apoi vorbesc fără să aibă habar de ce zic.’ Ţi se potriveşte perfect. Înainte să mă contrazici, mai citeşte.

  anarhistii de genul tau va explica oricind de ce comunismul nu e de fapt comunsim, capitalismul e nazism, bogatii exista doar pentru ca exista saracii, copii din africa mor pentru ca vecinul de la scara alaturata are mercedes.

  De fapt, primii 10 oameni ca bogăţie cîştigă mai mult decît cîteva milioane de oameni săraci. Da, nu ar mai muri milioanele de copii din Africa dacă bogăţiile s-ar împărţi într-un mod mai egal. Nu e greu de înţeles. Chiar ţi-a dispărut şi ultimul strop de omenie?
  Gata, acum ţi-ai şters mîinile de murdăria pe care tu o promovezi?

  dupa cum ai observat poate, printre “copii” de aici sint citiva care ti-ar putea fi parinti (nu e cazul meu, chill!) deci oricit de sclipitor si de bun webdesigner ai fi tu(not!), este posibil ca unii dintre noi sa stie mai bine ca tine de unde vine comunsimul ce inseamna si mai ales, sa se plictiseasca ingrozitor la retorica ta copy/paste-uita de pe indymedia&such, mai ales ca (iarasi, spre deosebire de tine) l-au simtit pe propria lor piele nu doar prin intermediul Tiberian Sun sau Command and Conquer.

  Degeaba au o vîrstă dacă asimilează tot ce aud la fel ca un copil de 5 ani. Şi nu sînt adolescent, ci student la Facultatea de Fizică, aşa că nu prea poţi să-mi explici tu mie ce e cu gravitaţia.
  Indymedia?Nu citesc.
  Şi spune-mi şi mie ce au simţit pe propria piele? Prostia lor că s-au lăsat conduşi de nişte oameni care făceau ce voiau cu ei? Cred că asta. Doar că cineva i-a zis comunism (şi asta din motive de propagandă) nu înseamnă că e comunism, la fel cum margarina Delma nu e bine să o dai copiilor mici, chiar dacă aşa zic ei la televizor.

  dar sa luam citatul de mai sus, ca sa fiu un pic specific – de dragul discutiei o sa ma prefac ca nu am observat ca esti genul de om care demonstreaza ca este inteligent facind-si interlocutorii prosti si dresati

  Sincer, nu sînt deloc aşa, dar mă irită cînd văd oameni care nu sînt în stare să gîndească şi singuri şi preferă să vorbească aiurea.

  comunsimul marxist ESTE cel care spune ca mijloacele de productie trebuiesc sa fie detinute de stat, acesta este socialismul. comunsimul nu inseamna anarhism. anarhismul este doar unelta de care se foloseste ca sa ii convinga pe idelistii ca dumneata sa lupte impotriva liberalismului. odata societatea distrusa si controlul intrat pe mine maristilor, anarhistii sint impuscati, si totul se tranforma intr/un “capitalism de stat”.

  Serios? Arată-mi citatul unde Karl Marx spunea că comunismul înseamnă controlul statului asupra mijloacelor de producţie. Şi doar că revoluţia rusească a fost un eşec din punctul de vedere al oamenilor, nu înseamnă că ăsta e cazul general. Nu generaliza. Dacă vrei să vorbeşti de anarhie, vorbeşte de revoluţia spaniolă din 1936 şi acolo o să vezi ce înseamnă organizare şi determinare.

  pt ca ce face comunsimul la fel ca orice alta idee totalitara? distruge conceputul de separare a puterilor in stat. controlul asupra justitiei, parlamentului, presei si eliminarea proprietatii private a “mijloacelor de productie, etc toate vor incapea, prin distrugerea liberalismului, si da, a capitalismului, pe mina unui grup restrins de oligarhi care vor face din societatea ce cred ei de cuviinta. ai exemple: causescu, kim jun il, castro, pol pot, stalin, lenin, dej, toti, fara exceptie, toti acesti marxisti idealisti au sfirsit prin a ajunge criminali in masa. acesta este omul creat de ideile comuniste.

  Mai citeşte puţin despre comunism şi revin-o cu o întrebare adevărată. Şi încearcă să aflii informaţii şi de altundeva în afară de tv şi ziare.

  cit despre anarhism, ma repet, este doar o mica-mica etapa intermediara. este haios, cum toti acesti marxisti care striga sus si tare ca toata lumea care nu crede in comunsim este “dresata” au exact aceleasi idei. vorbesc mult despre libertatea gindirii dar au aceleasi idei.

  Mă interesează prea puţin ce cred statiştii, bolşevicii sau leniniştii. Ce contează e că sînt mulţi ca tine care iau pe bune ce zic ei.
  Anarhie înseamnă acţiune directă şi consens, înseamnă anticapitalism şi antistat, nu ce te-au făcut alţii pe tine să crezi.

 39. Ovi
  16 octombrie 2008


  Critici capitalismul ca nu se ingrijeste de saraci si bolnavi, apoi propui anarhismul? In momentul in care un stat anarhic ar incepe sa se ingrijeasca de “categorii” de indivizi, dispare anarhia. Aparitia categoriile distruge acest principiu, ce sa mai vorbim de distribuire sau redistribuire.

  Stat anarhic?:)))Trebuie să glumeşti. E un oximoron.

 40. emil
  16 octombrie 2008

  Bun, esti marxist. Ai un plan beton ca sa fericesti lumea, care e prea proasta sau prostita pentru a pricepe ca rezolvarea tuturor problemelor e dupa colt. Cum ai de gind sa pui planul in aplicare? Fara putere politica iti tocesti neuronii de pomana pe bloguri mono-neuronale, ca acesta. Puterea politica se obtine la cabina de vot sau prin revolutie/lovitura de stat. Ce varianta recomanda manualul anarhistului?

  Ce te faci daca „oamenii” nu sint interesati de anarhismele tale? Incerci in continuare sa-i convingi ca sa obtii votul lor, sau e pierdere de timp – trebuie o revolutie care sa impuna cu forta binele anarhist.

 41. Ovi
  16 octombrie 2008


  Fara putere politica iti tocesti neuronii de pomana pe bloguri mono-neuronale, ca acesta.

  Care putere politică? Sînt apolitic. Singurul mod prin care putem să schimbăm ceva e prin puterea directă a celor mulţi. Nu vreau votul lor, vreau ca cei care doresc să trăiască într-o lume mai bună să iasă în faţă şi să o facă, nu să o cerşească pe la vreun partid. De asta am vorbit de revoluţia spaniolă, pentru că ei exact asta au făcut. Indiferent că e vorba de revoluţie sau doar de faptul că ignorăm statul şi încercăm să facem o lume mai bună a noastră înăuntru lui, totul se face direct de către noi, nu de către un partid. Nu împingem nimic cu forţă, nici măcar binele. O să fie luat direct de către oameni.

 42. Dinny
  16 octombrie 2008

  Ori esti mai naiv decat e normal la varsta ta, ori faci misto.

 43. emil
  16 octombrie 2008

  Si daca „cei multi” nu vor anarhism?
  Daca „binele” pe care il propui nu este luat „direct de catre oameni”?
  Poti sa vrei sa schimbi „ceva” pina in pinzele albe, fara consimtamintul benevol al unei majoritati nu se poate in mod pasnic. Cite persoane ai convins ca ce propui tu este si in interesul lor?

 44. Ovi
  16 octombrie 2008


  Ori esti mai naiv decat e normal la varsta ta, ori faci misto.

  Nu fac nici un mişto. Dacă sînt naiv, atunci şi 75% dintre catalani sînt. Trebuia să stăm în banca noastră, să nu zicem nimic şi să muncim în continuare ca sclavii…asta propui tu?

 45. emil
  16 octombrie 2008

  Dar nu te obliga nimeni sa „muncesti ca sclavii”. Puneti mina de la mina intre voi anarhistii si cumparati o insula, citeva hectare de pamint si organizati-va pe proprietatea voastra asa cum va doreste inima.
  Este perfect posibil. Exemplu de enclave sociale autonome si diferite de restul societatii: kibutzurile din Israel.

 46. Dinny
  16 octombrie 2008

  Parca si comunitatile amish?! ????

 47. Dinny
  16 octombrie 2008

  Eu am zis ca esti naiv pentru ca nu cred ca ai face ceva concret in sensul in care spui; in cazul in care ai si face te incadrezi dupa parerea mea in alta categorie.

 48. Ovi
  16 octombrie 2008


  Si daca “cei multi” nu vor anarhism?
  Daca “binele” pe care il propui nu este luat “direct de catre oameni”?

  Deci să cred că preferă să muncească 8-12 ore pe zi ca sclavii cînd pot să se distreze? Mi-e greu să cred.

  Poti sa vrei sa schimbi “ceva” pina in pinzele albe, fara consimtamintul benevol al unei majoritati nu se poate in mod pasnic.

  Dar nu vreau să oblig pe nimeni să accepte o schimbare, indiferent cît de bună ar fi. Singurul motiv pentru care s-ar putea să nu fie paşnic e din cauză că statul s-ar putea să aibă ceva de spus. Noi cei care vrem o schimbare o să o facem în primul rînd pentru noi. Cei care vor să stea deoparte, n-au decît. Dar dacă o să se ajunga ca marea majorităţii din oameni (nu 51%) să fie convinşi de asta, atunci nu ne mai rămîne decît o revoluţie.

  Puneti mina de la mina intre voi anarhistii si cumparati o insula, citeva hectare de pamint si organizati-va pe proprietatea voastra asa cum va doreste inima.
  Este perfect posibil.

  Exact despre asta vorbeam cînd ziceam de ‘o lume mai bună înăuntru statului’.

 49. Dinny
  16 octombrie 2008

  Perfect posibil in statul ala capitalist cred ;))

 50. Ovi
  16 octombrie 2008


  Eu am zis ca esti naiv pentru ca nu cred ca ai face ceva concret in sensul in care spui; in cazul in care ai si face te incadrezi dupa parerea mea in alta categorie.

  Asta rămîne de văzut…Şi în ce categorie crezi că m-aş încadra?

 51. costin
  16 octombrie 2008

  da ma ovi. esti student la fizica dar asta nu spune nimica despre tine. in nici un caz ca nu esti un adolescent. situl tau spune ca esti un webdesigner slab, idelile care le ai sint acelea care este de asteptat sa le aiba un tinar care este la curent cu noile curente de gindire, care nu-i asa? se vor crede oricind mai adevarate si mai cu moţ decit tot ce a fost pina la ele. sa ai discernamint inseamna sa stii sa cintaresti diferitele idei la rece si sa stii sa alegi, nu sa te alaturi corului care oricum cinta acelasi refren si fara contributia ta. eu zic sa te linistesti, sa mai inveti ceva webdesign si ajungi un bun fizician ca cu „umanistele” mai ai mult de invatat pina sa ajungi mediocru.

  p.s. si vad ca ti-ai pastrat stilul aruncind cu „prostule” si „dresatule ” in stinga si in dreapta. ti-am zis sa renunti la ele daca vrei sa vb aici. sa zicem ca asta este conditia noastra. atit cit discuti esti bine venit, cind incepi cu invective devi iritant si nu faci impresie buna.

 52. emil
  16 octombrie 2008

  Deci să cred că preferă să muncească 8-12 ore pe zi ca sclavii cînd pot să se distreze? Mi-e greu să cred.

  Ti-o fi greu sa crezi, dar asta e realitatea, indiferent de ce crezi. Ar trebui sa te obisnuiesti cu ideea ca realitatea functioneaza in afara tiparelor tale mentale.

  Exact despre asta vorbeam cînd ziceam de ‘o lume mai bună înăuntru statului’.

  Perfect. Am o stire buna pentru tine. In Alberta si Saskatchewan (provincii canadiene) sint loturi mici si mari de vinzare, intre 1 dolar canadian si citeva sute de dolari. Evident, in zone rurale, dar ideale pentru stabilirea unei comunitati – de anarhisti sau alt gen. Fa o cheta cu amicii tai anarhisti, cumparati pamintul si treceti la munca libera. Nimeni nu vă va deranja. Apropo de ce spunea Dinny, exact asa au inceput comunitatile de Amish; citeva sint in Ontario, le-am vizitat si am fost placut impresionat. Oameni muncitori care traiesc in legea lor fara sa deranjeze pe nimeni. Cind veniti? As vrea ca exemplul vostru de munca libera si echitabila sa fie un succes.

 53. Ovi
  16 octombrie 2008

  Văd că ţi-ai făcut o impresie proastă despre mine. Crede-mă că e prima oară cînd am postat undeva lucruri de genul ‘ai rămas cu un sg neuron’ etc. Pur şi simplu e o zi în care mi s-a luat de atîţia oameni ignoranţi, care nu văd decît bogăţie în faţa lor, au uitat ce înseamnă frăţie, pace şi înţelegere. Şi apoi intru pe site-ul ăsta, unde nu văđ decît o îngrămădeală de oameni care promovează un sistem bolnav, un sistem unde mori pe stradă dacă se întîmplă să nu ai unde să stai şi unde (şi pentru cine) să lucrezi. Nu am încercat niciodată să mă dau mai cu moţ şi sincer ideile astea de care vorbesc nu sînt deloc la modă. La modă sînt manelele şi ultimul model de Mercedes.
  Dacă chiar vrei să vorbim atunci ce ar fi dacă şi tu şi alţii aţi vorbi din ce ştiţi şi ce simţiţi, nu din ce vă spun alţii. În momentul în care cineva îmi spune şi mai şi crede cu tărie despre cît de corect e capitalismul, e vorba de dresaj 100%.
  Să mă alătur corului? Care cor? Singurul cor deocamdată e al vostru şi al celor care încă se mai duc la vot. Nu fac parte din nici un cor.
  Şi în legătură cu webdesign-ul…Sincer, spre deosebire de majoritatea ‘webdesignerilor’ sînt în stare să fac o pagină xhtml strict validă şi chiar să respect standardele de accesibilitate WAI. Aşa că şi aici vorbeşti cam aiurea. Te uiţi decît la cît de sclipitor şi de colorat e ambalajul, fără să-ţi pese de ce e înăuntru. Pagina asta are acum 68 de erori conform w3. Nici la cea mai mare frustrare nu atac pe cineva după cum arată sau după ce lucrează ci, în cel mai rău caz, după mentalitatea lui.

 54. Ovi
  16 octombrie 2008


  Apropo de ce spunea Dinny, exact asa au inceput comunitatile de Amish;

  Asta cu comunităţile Amish e puţin altfel, dar poţi să zici că pînă la urmă nici ei nu au vrut să trăiască în lumea asta.

  Ti-o fi greu sa crezi, dar asta e realitatea, indiferent de ce crezi. Ar trebui sa te obisnuiesti cu ideea ca realitatea functioneaza in afara tiparelor tale mentale.

  Nu am zis ceva extraordinar de complicat. Întreabă pe oricine vrei tu dacă preferă să lucreze toată ziua pentru altcineva şi apoi abia să-şi permită întreţinerea şi mai vorbim…

  Fa o cheta cu amicii tai anarhisti, cumparati pamintul si treceti la munca libera. Nimeni nu vă va deranja.

  Şi cum o să rezolve asta faptul că încă mor milioane de oameni de foame în timp ce alţii au insule private? Sau faptul că din cauza încălzirii globale, a deşertificării şi a poluării o să moară şi mai mulţi oameni? Sau faptul că la roşia montana, capitaliştii voştri au de gînd să mineze aur cu cianură?

 55. Ovi
  16 octombrie 2008

  Şi să mă lumineze şi pe mine cineva ce libertate vedeţi într-o lume capitalistă. Hai să propunem idealul unui capitalist. O lume fără state (numită greşit anarho-capitalism), în care cu cît ai mai mulţi bani, cu atît eşti mai puternic.
  Zic unii de faptul că legile date de stat îţi îngrădează libertatea. Dar dacă s-ar ajunge la ‘idealul’ ăla, care ar fi diferenţa? Ar fi cartiere întregi care aparţin unui singur proprietar care îţi zice: Dacă vrei să stai aici respecţi regulile mele, dacă nu, ai ‘libertatea’ să pleci.
  Se zice că statul face propagandă. Adică îţi produce anumite idei, ca să aibă sprijin şi deci să-şi continue existenţa. Dar la fel ar fi şi fără state. Nu capitaliştii promovează ideea de bogăţie? Nu ei zic că dacă muncim destul o să ajungem şi noi la fel ca ei?
  Alţii zic că statul cenzurează. Dacă aţi auzit de network neutrality, atunci ştiţi că şi companiile mari ar vrea să facă asta.
  Se mai zice că statul te spionează. Dar unde eşti mai spionat decît intr-un mall? Iar pe internet cine te spionează mai mult, din motive comerciale,decît companiile de publicitate? ex google
  Toate lucrurile proaste pe care le găseşti la stat le găseşti la orice entitate minoritară care deţine putere şi care nu e utopică.
  Asta îmi aminteşte de o poveste scurtă pe care nu mai ştiu pe unde am citit-o: Se întîmplă într-o zi să se scufunde vaporul pe care te afli şi ajungi pe o insulă. Dar după ce te vede proprietarul îţi zice: Dacă vrei să rămîi aici eşti sclavul meu, dacă nu eşti liber să pleci (adică să mori). Chiar te mai crezi liber?

 56. bugsy
  16 octombrie 2008

  Anarhistu’: ai jignit mult si nu ai spus nimic! Asa intelegi tu sa fii la moda, chiar daca nu o recunosti. Anarhist de parada, aste esti, un farseur. In realitate, cred ca esti un individ slab, debil chiar.
  Esti un Nietzsche in mizerie. El si/a creat un Supraom pentru a putea fi si el un om!
  Tu te/ai facut anarhist sa o cuceresti pe colega din ultima banca de la Facultatea de Fizica.
  Da, manelele si Mercedesurile sunt la moda, dar si anarhismele se poarta!

 57. Ovi
  16 octombrie 2008

  bugsy: Dacă ai citit ce s-a scris pînă acum ţi-ai da seama că singurul care a jignit cu adevărat ai fost tu. Nu am zis nimănui

  Anarhist de parada, aste esti, un farseur. In realitate, cred ca esti un individ slab, debil chiar.
  Esti un Nietzsche in mizerie. El si/a creat un Supraom pentru a putea fi si el un om!

  Nici măcar nu am spus nimănui că e prost. Cum am mai zis mi s-a luat să văd oameni care vorbesc fără să gîndească şi oameni care vor o viaţă mai bună dar care nu ar face nimic!
  Ce se poartă e sa vorbeşti despre fotbal şi despre politică, să te vaiţi fără să spui şi ce ar fi de făcut sau să expui ideile altcuivă şi să zici că-s ale tale.
  Sau să faci ca tine, să jigneşti, să fi superficial şi să nu-ţi pese de conţinutul adevărat al lucrurilor.

 58. Ovi
  16 octombrie 2008


  Anarhistu’: ai jignit mult si nu ai spus nimic!

  Cred că am reuşit să spun puţin mai mult decît ai spus tu în postul ăsta. Cel puţin nu fac posturi de dragu de a jigni, încerc, dacă am cui, să transmit şi un mesaj. Tu ce mesaj ai vrut să transmiţi?
  Pînă acum nu a reuşit nici un capitalist convins de aici să mă contrazică în tot ce am zis rău despre lumea asta. Nici măcar nu a putut vreunul să-mi spună că greşesc şi că ce vreau e ceva greşit. Ca de obicei, fie se găseşte cineva care să schimbe subiectul şi să o ia personal sau spune că sînt idealist şi că nu merge altfel decît cum e acum. Chiar credeţi în ce spuneţi? Sau vă mulţumiţi cu ideea că altceva mai bun nu poate să existe şi arătaţi un zîmbet amar şi de dragul să moară toţi ‘comuniştii’ vă daţi drept capitalişti?

 59. Ovi
  16 octombrie 2008

  Iarăşi 3 posturi la rînd…scuze

  Tu te/ai facut anarhist sa o cuceresti pe colega din ultima banca de la Facultatea de Fizica.

  Dacă mă făceam anarhist ca să o cuceresc pe colega, veneam aici şi ziceam ceva de genu: ‘Huooo capitaliştii’ şi nu dădeam nici o părere sau informaţie.
  Deşi cred că am mai multe şanse să o ‘cuceresc pe colega din ultima bancă’ dacă o scot la un suc.

 60. emil
  16 octombrie 2008

  Pagina asta are acum 68 de erori conform w3.

  Te scandalizezi de pomana. Este o pagina anarhica, ar trebui sa te simti in largul tau. Doar nu credeai ca o sa muncesc ca un sclav ca sa ma conformez unui standard capitalist arbitrar.

  Lasa chitibusariile si hai sa trecem la lucruri serioase. Cind vii in Canada? Am un dolar si sint dispus sa-ti cumpar un lot de pamint in Saskatchewan pentru o colonie de anarhisti. Ai avea mai multa credibilitate in momentul in care ai incepe sa traiesti dupa principiile pe care le predici. Si in timp ce tu si alti harnici anarhisti realizati raiul pe pamint in comunitatea voastra unde ati eliminat exploatarea omului de catre om si va distrati cu spor timp de 8-12 ore pe zi in timp ce restul prostimii trage la jugul capitalist, milioanele de oropsiti din lume vor lua aminte la exemplul vostru personal si imbarbatati de succesul pe care l-ati demonstrat, vor incepe si ei sa adopte modelul anarhist. Sau e mai comod sa ai vise umede despre revolutie…

 61. bugsy
  16 octombrie 2008

  De unde stii tu ca eu vreau o viata mai buna decat cea pe care o am acum? De unde stii tu ca eu vorbesc despre fotbal si despre politica? De unde stii ca eu ma vaiet sau ca expun ideile altcuiva zicand ca sunt ale mele? Care este continutul adevarat al lucrurilor? Tu esti „the keeper of suprem truth”???? Mesajul meu a fost clar: esti un farsor!!!
  Daca te dai un mare anarhist ar fi trebuit sa actionezi pana acum, sa te fi vazut la breaking news cum dai foc la institutiile statului pe care il balmezi. ANARHIE INSEAMNA ACTIUNE! La tine este ….verbal mastrurbation! Take a break, boy! Viata este mai simpla decat in cartile pe care le citesti tu.

 62. costin
  16 octombrie 2008

  Ovi, da, cei de aici vorbesc din convingere. daca nu ar vorbi din convingere nu ar mai vorbi deloc.
  dar ai spus ceva adevarat totus:” vă mulţumiţi cu ideea că altceva mai bun nu poate să existe şi arătaţi un zîmbet amar şi de dragul să moară toţi ‘comuniştii’ vă daţi drept capitalişti?”
  nu ne dam capitalisti, sintem si asta cu fiecare celula din corp ???? , din convingere si pentru ca asa simtim. Ideile care le ai tu despre capitalism sint ideile emanate de oameni resentimentari cum a fost marx. stii, nu?, ca marx a fost un resentimentar si un nesuferit. nesuferit ca persoana, in relatiile cu oamenii din jurul lui. numai un asa om poate veni cu idei ca ale lui in care societatea umana este impartita in clase de bogati si saraci. o simplificare ca asta o poate face ori un om prost (si sint motive sa cred ca el nu a fost un prost) ori un om cu privirea si spiritul intunecat de frustrari si resentimente. de ce cred marxismul, comunismul, socialismul sint opera unui frustrat? pentru ca este bazata, are la origine ura. ura dintre classa de mijloc si aristocrati, intre tarani si burghezi, intre cersetori si napastuitii sortii si toata lumea. imparti lumea in diferite grupe care se urasc, impachetezi totul in cuvinte gen „dreptate
  , „libertate”, „iubire”, „egalitate” si ai grija ca toate aceste lucruri sa insemne exact opusul a ceea ce pretind. Asta este ceea ce George Orwell a numit mai tirziu doublethinking. Una spui, opusul il presupui.

 63. Francesco
  16 octombrie 2008

  Ovi,

  Te intreci in cacofonii Ovi, hartia o fi suportand orice, dar nu si pixelii, exemplul tau: „să-mi spună că greşesc şi că ce vreau e ceva greşit”. Hai sa vedem, recunosti unde ai pus …condimentul?

 64. Ovi
  16 octombrie 2008


  De unde stii tu ca eu vreau o viata mai buna decat cea pe care o am acum? De unde stii tu ca eu vorbesc despre fotbal si despre politica? De unde stii ca eu ma vaiet sau ca expun ideile altcuiva zicand ca sunt ale mele?

  Nu am spus asta despre tine ci că asta e la modă. Înseamnă că nici tu nu eşti la modă. Felicitări!

  Daca te dai un mare anarhist ar fi trebuit sa actionezi pana acum, sa te fi vazut la breaking news cum dai foc la institutiile statului pe care il balmezi.ANARHIE INSEAMNA ACTIUNE!

  De cîte ori am mai auzit-o şi pe asta. Anarhie înseamnă organizare şi determinare. Înseamnă ca fiecare om să se poată sprijini pe restul.
  Îmi dau seama cît de mult sprijin aş atrage dacă aş da foc la o clădire şi aş răni sau omorî zeci de oameni…

  Te scandalizezi de pomana. Este o pagina anarhica, ar trebui sa te simti in largul tau.

  Cum e o pagină anarhică? Din cîte ştiu există un proprietar care face ce vrea cu site-ul ăsta.

  Cind vii in Canada?

  Dar de ce aş veni în Canada? Pot să fac asta şi aici.

 65. emil
  16 octombrie 2008

  Cum e o pagină anarhică? Din cîte ştiu există un proprietar care face ce vrea cu site-ul ăsta.

  Site-ul s-a revoltat. S-a saturat de oprimarea W3.

  Dar de ce aş veni în Canada? Pot să fac asta şi aici.

  Fa-o.
  Lasa vaicareala in numele altora, da un exemplu personal de succes al teoriilor tale. Apoi mai vorbim.

  La anul pe vremea asta te rog sa-mi spui unde se afla colonia ta de anarhisti. Vreau sa va fac o vizita si sa va laud.

 66. bugsy
  16 octombrie 2008

  Ovi, eu iau o pauza. Merg sa ascult „ANARCHY IN THE UK”, clasic hit Sex Pistols, dar in varianta MEGADETH. Mi se pare muuult mai …..anarhic decat ce spui tu pe aici!

  „Right now ha, ha!

  I am an anti-Christ
  I am an anarchist,
  Don’t know what I want
  But I know how to get it.
  I wanna destroy the passer by
  ‘Cos I wanna be anarchy,
  Ho dogs body”

 67. Ovi
  16 octombrie 2008


  Te intreci in cacofonii Ovi, hartia o fi suportand orice, dar nu si pixelii, exemplul tau: “să-mi spună că greşesc şi că ce vreau e ceva greşit”. Hai sa vedem, recunosti unde ai pus …condimentul?

  Ai uitat de ‘Asta cu comunităţile Amish’. Le-am făcut intenţionat.

  nu ne dam capitalisti, sintem si asta cu fiecare celula din corp ???? , din convingere si pentru ca asa simtim.

  Dacă eşti atît de capitalist cum se face că nu ai putut să-mi răspunzi la nici măcar una din criticile pe care le-am dat?

  marx a fost un resentimentar si un nesuferit. nesuferit ca persoana, in relatiile cu oamenii din jurul lui. numai un asa om poate veni cu idei ca ale lui in care societatea umana este impartita in clase de bogati si saraci.

  Adevărul e că el visa. Nu există clasa bogaţilor şi clasa săracilor. Ce om şi marx ăsta…Cine ştie, poate că pe vremea aia toţi erau egali şi el delira.

  pentru ca este bazata, are la origine ura. ura dintre classa de mijloc si aristocrati, intre tarani si burghezi, intre cersetori si napastuitii sortii si toata lumea.

  Îţi doresc să fi trăit pe vremea lui. Să munceşti toată vara, iar la recoltă să vină proprietarul şi să-ţi ia mai tot ce ai făcut şi să-ţi lase cît să supravieţuieşti. De fapt, stai că mare diferenţă nu e faţă de ziua de azi…

 68. Ovi
  16 octombrie 2008


  Site-ul s-a revoltat. S-a saturat de oprimarea W3.

  Acum nu o să vorbesc despre standarde. Dar totuşi ele asigură un anumit grad de intercompatibilitate. Dacă un webdesigner nu e în stare să facă o pagină validă, atunci nu mi se pare mare expert.

  Lasa vaicareala in numele altora, da un exemplu personal de succes al teoriilor tale. Apoi mai vorbim.

  La anul pe vremea asta te rog sa-mi spui unde se afla colonia ta de anarhisti. Vreau sa va fac o vizita si sa va laud.

  Da mă Emil aşa e. Dar nu pot să ies pe stradă şi să strig: ‘Băi haideţi să construim un sat şi să ne mutăm acolo!’. Trebuie în primul rînd să răspîndim ideile ca să fim destui…Aşa că înainte de ceva concret trebuie să mai şi gîndim puţin ce vrem să construim. Şi să fi sigur că o să fi primu care o să afle de succesul nostru…Cel puţin tu deşi eşti sceptic văd că nu eşti împotriva ideii.

  Ovi, eu iau o pauza. Merg sa ascult “ANARCHY IN THE UK”

  Bugsy, anarhie nu înseamnă să mă rad în cap şi să ascult punk sau rock şi să zic că îmi place haosul. Oricum, audiţie plăcută ????

 69. costin
  16 octombrie 2008

  cum nu am raspuns ma la nici una din criticile tale? ti-am raspuns cam la toate. citeva vagi idei marxiste (nici alea intelese prea bine) sint toata critica capitalismului adusa de tine. ti-am spus de ex ce cred eu despre parerea marxista. citeste mai atent. eu ma retrag. nu ajungem nicaieri. succese!

 70. Ovi
  16 octombrie 2008

  Serios? Dar la

  Să fi capitalist înseamnă să:
  -să fi de acord să moară milioane de oameni de boli la care s-au găsit tratamente de cîteva zeci de ani, doar pentru că nu faci prea mult profit dîndu-l oamenilor săraci
  -să fi de acord cu poluarea şi distrugerea continuă a mediului, că asta înseamnă economie de piaţă, ce e mai ieftin cîştigă
  -să nu ai nimic împotrivă dacă se comercializează substanţe toxice, interzise în unele ţări, drept ’sănătoase, naturale, bune pentru cei mici’
  -ţi se pare normal să auzi de milioane de copii care mor de foamete în fiecare an în timp ce alţii au vile de mii de mp şi cîinii lor trăiesc numai din carne de cea mai bună calitate

  Mare lucru nu ai avut de zis, deşi mi se par mai importante decît cele ‘citeva vagi idei marxiste’ de care pomeneşti.
  Şi nu avem unde să ajungem, fiindcă aşa se întîmplă mai mereu. Cînd spui ceva ce unii nu vor să audă, te jignesc, deviază de la subiect, se fac că nu aud, fac orice numai să nu-ţi dea dreptate şi să iasă din minciuna în care s-au băgat singuri. Sper că nu e şi în cazul tău aşa…
  Mulţam’ de succes! ????

 71. emil
  16 octombrie 2008

  Da mă Ovi, dar nu e nevoie să ieşi în nici o stradă şi cu atît mai puţin de strigat. (de strigat te ocupi acum)
  Poţi să răspîndeşti „ideile” pînă în pînzele albe şi pînă cînd vei avea barba albă – vei rămîne un simplu răspîndac. De ce nu vrei tu să fii în avangarda celor care fac în loc sa îngroşi rîndurile celor care trăncăne. Şi cum adică „trebuie să mai şi gîndim puţin ce vrem să construim”? Eşti complet dus cu sorcova? Pînă acum ai susţinut că deţii elixirul vieţii fără de exploatare şi fără de patroni şi acum îmi spui că nu prea ai habar ce vrei să construieşti?? Acum înţeleg de ce dai din colţ în colţ cînd vine vorba despre aplicarea în practică a anarhismului multilateral dezvoltat. Anarhia asta e cam lunecoasă, îţi fuge de sub picioare… doar de-aia îi zice anarhie.

  Ia aspirină şi o pauză de gîndire mai lungă… pînă la urmă te vei dumiri ce vrei să „construieşti”. Yoda îţi va călăuzi paşii… may the force be with you.

  Între timp, vorba lui Bugsy, nu te mai masturba în public.

 72. Ovi
  16 octombrie 2008


  Poţi să răspîndeşti “ideile” pînă în pînzele albe şi pînă cînd vei avea barba albă – vei rămîne un simplu răspîndac. De ce nu vrei tu să fii în avangarda celor care fac în loc sa îngroşi rîndurile celor care trăncăne.

  Vreau, dar de unul singur? Ce să fac? Mă duc în pădure şi îmi fac o cabană să demonstrez cît de anarhist sînt?

  Şi cum adică “trebuie să mai şi gîndim puţin ce vrem să construim”? Eşti complet dus cu sorcova? Pînă acum ai susţinut că deţii elixirul vieţii fără de exploatare şi fără de patroni şi acum îmi spui că nu prea ai habar ce vrei să construieşti?

  Emil, nu e atît de simplu. Trebuie să ne punem de acord de la cele mai mari la cele mai mici detalii. De exemplu: bine construim ce construim, dar curent electric? Trebuie să construim şi o centrală, dar de care? Ştiu ce vreau, dar nu e uşor să faci totul de la 0, e puţin şi de gîndit.

 73. emil
  16 octombrie 2008

  Idelurile cere sacrificii, tovarăşi. Dar ai început să pui problema în mod corect. La centrală trebuie să acordaţi atenţie maximă. Anarhistul nu poluează şi e gingaş cu mediul înconjurător.

 74. Ovi
  16 octombrie 2008

  Emil, văd că eşti sceptic, dar nu înţeleg de ce nu îţi doreşti o lume mai bună. Că nu ştiu dacă eşti genu de om lacom şi egoist al cărui singur scop în viaţă e să aibă cît mai mulţi bani. De ce eşti sigur că o să dăm greş? Ştii ceva ce io nu?

 75. costin
  16 octombrie 2008

  Serios? Dar la

  Să fi capitalist înseamnă să:
  -să fi de acord să moară milioane de oameni de boli la care s-au găsit tratamente de cîteva zeci de ani, doar pentru că nu faci prea mult profit dîndu-l oamenilor săraci
  -să fi de acord cu poluarea şi distrugerea continuă a mediului, că asta înseamnă economie de piaţă, ce e mai ieftin cîştigă
  -să nu ai nimic împotrivă dacă se comercializează substanţe toxice, interzise în unele ţări, drept ’sănătoase, naturale, bune pentru cei mici’
  -ţi se pare normal să auzi de milioane de copii care mor de foamete în fiecare an în timp ce alţii au vile de mii de mp şi cîinii lor trăiesc numai din carne de cea mai bună calitate

  Mare lucru nu ai avut de zis, deşi mi se par mai importante decît cele ‘citeva vagi idei marxiste’ de care pomeneşti.

  ce ai insirat nu are nici o legatura cu critica capitalismului ci are legatura cu pretextele anticapitalismului. capitalismul nu duce la saracie ci la lipsa ei in zonele lumii in care este aplicat. restul zonelor care nu adera la capitalism traiesc ca si pina atunci.
  milioane de copii mor de foame in lume, daca nu ar exista capitalismul ar muri milioane de copii si in Europa si In SUA, deci si in tarile bogate, care nu ar mai fi bogate.
  idea ta de capitalism ai luat-o numai din marxismul care l-am criticat. nu ai nici o idee originala despre capitalism, de aia este plictisitor si chiar nu m-am gindit ca ce ai insirat tu este o critica. stiu ca este o aberatie si este atit de raspindita incit par fraze lipsite de continut. pentru tine poate sint o noutate, dar sa stii ca nu este nimica nou in ce zici.

  capitalismul inseamna in primul rind libera initiativa, in care orice persoana isi poate deschide propria afacere (si tu esti webdesigner, sa te vad eu cum ai fi webdesigner in comunism – ai face pagini pentru guvern) sa cistigi bani cu care sa faci exact ce vrei. sint munca ta, banii tai, iar intr-o societate capitalista in care taxele sint reduse existe o tendinta mult mai intilnita de a da din banii personali pentru acte caritabile, decit este cazul in comunism, unde statul are oricum toti bani. statul adica o mina de peroane care fac ce vor.
  nu stiu daca stii ca waren buffet si bill gates au donat anul trecut in jur de 30de miliarde de dolari din banii BANII LOR pentru cauze caritabile. adica pentru copii muritori de foame din africa. cei mai bogati capitalisti din lume doneaza saracilor jumatete din banii lor (pentru ca asta e doar inceputul, nu vrea nimeni sa moara cu miliarde de dolari in banca).
  si nu stiu daca stii ca in europa socialista, cetateanul taxat la singe de guverne nu mai are impulsul de a da bani caritatilor pentru ca se presupune ca statul se ocupa de asta, si asa ii ia jumatete din banii cistigati.

  uite-ti raspunsul la ce ai spus!

 76. bugsy
  16 octombrie 2008

  Ovi, m/am „anarhizat” putin cu Megadeth, acum am trecut pe Metallica, arunc un ochi si pe site si vad cum…..anarhia ta se topeste:

  „Vreau, dar de unul singur? Ce să fac? Mă duc în pădure şi îmi fac o cabană să demonstrez cît de anarhist sînt?”

  Da! frate, mergi in padure. Fa ceva! Demonstreaza in primul rand ca poti strange cel putin doi (2) adepti care sa/ti asculte (nu sa/ti urmeze, atentie!) zicerile mesianice. Apoi, da drumul la anarahie!!!
  Dar, tu ce/ai facut? Ai postat niste idei insiruite, fara cap si fara coada, vorbe goale decupate din carti pe care le/ai citit si ai jignit, pentru ca jignire este cand spui „ganditi cu singurul neuron”.
  Si dupa tot acest ghiveci vrei sa cadem muti de admiratie, extaziati de marea ta solutie: ANARHIA!

  Am o intrebare la tine OVI: ai fost vreodata in situatia de a apela la ajutorul fortelor de ordine (politie, jandarmi)cand ai fost agresat, sau ti s/a spart masina sau cand s/a luat cineva de iubita ta (stii tu, cea din ultima banca de la facultate)? Ai rezolvat problema cu un real anarchy man, cu mainile tale si un coctail Molotov, sau ai sunat imediat la 112? Fii sincer omule! In lumea la care visezi nu exista 112!

 77. Ovi
  16 octombrie 2008


  Demonstreaza in primul rand ca poti strange cel putin doi (2) adepti care sa/ti asculte (nu sa/ti urmeze, atentie!) zicerile mesianice

  Ce coincidenţă, în ultimele zile chiar cu 2 oameni care vor să şi facă ceva am stat de vorbă. Şi da, avem şi păreri comune.

  Dar, tu ce/ai facut? Ai postat niste idei insiruite, fara cap si fara coada, vorbe goale decupate din carti pe care le/ai citit si ai jignit, pentru ca jignire este cand spui “ganditi cu singurul neuron”.

  Vorbe goale decupate din cărţi? Măcar ce am zis a fost gîndit de mine de ceva vreme, nu am expus nişte idei care nu au nici un sens la o analiză mai atentă. Cine face asta? Tu nici acum nu mi-ai răspuns la ce te-am întrebat. Ţi-am zis şi motivul pentru care am vorbit ‘aşa’.

  Am o intrebare la tine OVI: ai fost vreodata in situatia de a apela la ajutorul fortelor de ordine (politie, jandarmi)cand ai fost agresat, sau ti s/a spart masina sau cand s/a luat cineva de iubita ta (stii tu, cea din ultima banca de la facultate)?

  Sincer, nu. Cînd am avut de rezolvat o problemă am rezolvat-o fără să fie nevoie de poliţie. Bineînţeles că fără să ne apere statul, am înebuni cu toţii şi am începe să ne omorîm unii pe alţii. Cel puţin asta e părerea multora…sau cel puţin zic că e părerea lor.

  Fii sincer omule! In lumea la care visezi nu exista 112!

  Ce te face să crezi că poliţia de astăzi apără drepturile tale? Şi cine a zis că aş fi de acord cu o lume unde orice ai păţi, nu ai ce să faci? Asta se numeşte capitalism fără stat şi mi se pare o idee mai proastă decît ce a fost înainte de ’89.

 78. bugsy
  16 octombrie 2008

  Eu ma retrag!
  happy anarchy this night!

 79. costin
  16 octombrie 2008

  ovi.. da mie nu imi raspunzi? ????

 80. Ovi
  16 octombrie 2008

  Am zis

  De fapt, primii 10 oameni ca bogăţie cîştigă mai mult decît cîteva milioane de oameni săraci. Da, nu ar mai muri milioanele de copii din Africa dacă bogăţiile s-ar împărţi într-un mod mai egal. Nu e greu de înţeles.

  Iar tu îmi zici:

  capitalismul nu duce la saracie ci la lipsa ei in zonele lumii in care este aplicat. restul zonelor care nu adera la capitalism traiesc ca si pina atunci.

  Deci cum m-ai contrazis? Nu ai făcut decît să oferi o părere ‘personală’ la ceva obiectiv, ce poţi să măsori în numere. Deci să înţeleg că eşti de acord cu mine.

  capitalismul inseamna in primul rind libera initiativa, in care orice persoana isi poate deschide propria afacere (si tu esti webdesigner, sa te vad eu cum ai fi webdesigner in comunism – ai face pagini pentru guvern)

  Şi cine a zis că era grozav înainte de ’89? Ce zici tu nu e comunism. Şi de unde ştii că webdesign vreau să fac? Poate că asta fac fiindcă e un lucru la care mă pricep şi care se şi plăteşte. Tu cîţi oameni cunoşti care muncesc din plăcere, care fac ce vor? Nu cred că prea mulţi.

  intr-o societate capitalista in care taxele sint reduse existe o tendinta mult mai intilnita de a da din banii personali pentru acte caritabile

  Deci să înţeleg că rezolvăm toate problemele de sărăcie prin actele de caritate ale celor bogaţi? Glumeşti :)))

  nu stiu daca stii ca waren buffet si bill gates au donat anul trecut in jur de 30de miliarde de dolari din banii BANII LOR pentru cauze caritabile. adica pentru copii muritori de foame din africa. cei mai bogati capitalisti din lume doneaza saracilor jumatete din banii lor (pentru ca asta e doar inceputul, nu vrea nimeni sa moara cu miliarde de dolari in banca).

  Ba ştiu. Şi nu, încă nu i-a donat pe toţi. Parcă era o companie care se ocupa de asta. Şi nici nu am auzit de o reducere drastică a sărăciei din cauza lui Bill Gates. Şi o donaţie ca asta e o excepţie, nu o regulă. BANII LOR? Banii lor munciţi de alţii. Fiindcă nici în 10 vieţi de om nu ai putea să-ţi construieşti singur n vile de mii de mp. Trebuie să ai sclavi, aşa că lasă asta cu donaţiile. Mi se pare un gest muult mai omenesc făcut de unul care abia are pentru el şi îi pasă de altul decît de către unul care are mai mult decît milioane de oameni şi la bătrîneţe se gîndeşte să dea şi altora săraci din averea lui.

  si nu stiu daca stii ca in europa socialista, cetateanul taxat la singe de guverne nu mai are impulsul de a da bani caritatilor pentru ca se presupune ca statul se ocupa de asta, si asa ii ia jumatete din banii cistigati.

  uite-ti raspunsul la ce ai spus!

  Şi poate că statul se şi ocupa de asta, faţă de acum.
  Europa socialistă? Deci continui să-mi compari capitalismul cu… capitalismul de stat. Da, amîndouă sînt 2 sisteme tîmpite. Ce e nou?
  Şi la care întrebare mi-ai răspuns?
  Prima? NU. A doua? Nici nu ai pomenit de ea. A treia sau a patra? Nu. Deci? Care ziceai că e răspunsul? Tot ce ai făcut e să-mi arăţi cît de bun e capitalismul în comparaţie cu capitalismul de stat. Bine, cum zici tu, dar tot nu mi-ai dat un răspuns.

 81. costin
  16 octombrie 2008

  ok. tu nu discuti, te joci cu cuvintele. banuiesc ca numai de atit esti in stare. eu m-am retras, pe bune de data asta. ciau

 82. Ovi
  16 octombrie 2008

  Şi acum să nu-l facem pe Bill Gates un înger care nu mai poate de grija celor săraci. Banii care nu au fost donaţi încă sînt investiţi cu un singur scop: profitul cît mai mare. Era o ştire în care arăta nişte copii care au beneficiat de un vaccin oferit de fondurile lui bill gates şi totodată aveau probleme respiratorii din cauza emanaţiilor toxice ale unei uzine în care, culmea, printre investitori era şi fundaţia de ‘binefacere’ a lui bill gates.
  Şi Bill Gates are atîţia bani din cauza statului, nu din cauză că ar fi muncit din greu toată viaţa, fiindcă statul e cel care a impus legea dreptului de autor.
  Nu mă joc cu cuvintele, ci îţi dau argumente. Să înţeleg că gata? Ai ajuns la

  Şi nu avem unde să ajungem, fiindcă aşa se întîmplă mai mereu. Cînd spui ceva ce unii nu vor să audă, te jignesc, deviază de la subiect, se fac că nu aud, fac orice numai să nu-ţi dea dreptate şi să iasă din minciuna în care s-au băgat singuri.

  Ştiu că nu vrei să auzi şi altceva decît ce eşti tu învăţat, dar chiar nu mai ai nimic de zis?

 83. emil
  16 octombrie 2008

  Nu are importanta ce imi doresc eu. Tu esti cel care sustine ca detine reteta a ceea ce este „cel mai bun”. Aplic-o si demonstreaza in practica. Iti doresc succes la realizarea anarhismului imbelsugat. Dar pina cind nu incepi sa traiesti dupa principiile tale si tot ce faci este sa arzi gazul de pomana in competitii verbale de superioritate, da-mi voie sa te consider un mic escroc ideologic.

 84. costin
  16 octombrie 2008

  ovi. cite un original exact ca tine ne viziteaza cam odata pe luna. la fel cu gura mare exaltind lucruri care nu le cunoaste, alunecos printre cuvinte, insirind ineptii si, nu te supara pe mine, idiotenii una dupa alta si cu pretentia ca ar fi descoperit roata. Dar stii cum? Exact la fel sinteti toti, trasi la indigo. Avem deja o colectie de nume, la un moment dat va putem pune in contact, poate puneti de o revolutie, o anarhie ceva. Eu traiam cu impresia ca prostia este mai diversa, dar vad ca in ultimul timp se uniformizeaza si se coaguleaza. Deci nu mai fi asa indignat, vei trai in lumea care o visezi in curind. ca vrei sau ca nu vrei, ca vrem sau ca nu vrem.

  p.s. nu reusesc sa ma abtin

 85. israelianca
  16 octombrie 2008

  costin, zici: p.s. nu reusesc sa ma abtin.

  Si bine faci!

 86. Imperialistu'
  16 octombrie 2008

  Am impresia ca avem ceva probleme cu mesajele. Il recuperasem de la spam, unde l-a tranti Akismetul, dar nu il gasesc pe site. Nu pricep ce se intampla.

  Bineînţeles că nu, că asta ar însemna să gîndeşti de unul singur şi presupun că nu te caracterizează.
  Marx, asta în cazul în care ştii să citeşti, a descris comunismul ca o societate fără bani, fără clase, fără angajatori şi angajaţi, fără conducători şi conduşi, deci fără stat. Adică o societate anarhistă şi în nici un caz ce crezi tu că înseamnă comunismul.

  Nu ne cunoastem atat de bine, stimabile, incat sa ma judeci cu atata usurinta, cu atat mai mult cu cat abia am scris cateva mesaje pe aici si cel care da semne ca nu prea are habar esti tu. Comunismul o fi fost descris ca o societate fara stat, fara clase, fara exploatare, fara bani, dar comunistii exista si in retorica lui Marx. Marx vorbeste despre comunisti, da?

  Sa o luam pe etape. Nu sunt un exper in socialism, dar se pare ca stiu mai multe decat altii cu mai multi neuroni. Nu cred ca strica sa stim despre ce vorbim. Fac si pentru viitor chestia asta, macar in ideea ca ii voi putea intreba pe altii daca subscriu tezei marxiste. Plus ca e un bun exercitiu.

  „Filosofia” marxista considera ca Istoria este facuta de catre om, mai precis de omul care munceste. Munca l-a creat pe om si este responsabila pentru dezvoltarea tehnologica. La randul ei, tehnologia duce la aparitie claselor sociale.

  La baza evolutiei umanitatii se afla munca, economicul. Conform teoriei enuntate de Marx, toate societatile umane prezinta aceste elemente comune: sunt alcatuite din clase sociale si definite prin modurile lor de productie economica.
  – prin clasa este inteleasa totalitatea oamenilor care ocupa aceeasi pozitie in raporturile de productie; clasele reprezinta, in principiu, doua categorii de oameni: detinatorii de proprietate si cei lipsiti de proprietate; primii
  – modurile de productie: mijloace de productie (resurse, tehnologie) + relatii de productie (relatiile care se stabilesc intre aceste clase antagonice care participa la actul de productie).

  Umanitatea a evoluat in salturi datorate conflictelor de clasa existente la nivelul societatii. Aceste conflicte isi au radacina in interesele profund opuse pe care le au clasele sociale existente. Lupta surda care opune clasele imparte societatea in oprimati si opresori. Existenta unei asemenea stari de fapt nu este de ajuns, important fiind altceva: un decalaj la nivel economic. Mijloacele de productie si relatiile de productie nu evolueaza in acelasi ritm: primele se dezvolta foarte usor, in special datorita componentei tehnologice, ultimele foarte greu. Astfel, intre cele doua apare un decalaj; cand decalajul atinge un nivel critic, are loc o revolutie sociala, vechea ordine este daramata si se stabileste un nou echilibru. Cu cat lupta de clasa este mai apriga, cu atat avansul este mai rapid.

  Marxismul a identificat mai multe etape prin care a trecut umanitatea :
  1. comuna primitiva (un fel de comunism primitiv)
  2. epoca sclavagista.
  3. epoca feudala
  4. capitalism
  Marx sustine ca ar mai urma doua etape, capitalismul nefiind altceva decat un alt pas catre societatea perfecta.
  5. socialismul
  6. comunismul.
  Pentru a intelege critica marxista a capitalismului, trebuie pornit de la teoria plusvalorii. Marx pleaca de la distinctia dintre valoarea creata prin munca (cea la care capitalistul vinde produsul creat de proletar) si valoarea consumata prin munca (practic, suma de bani care i-o da proletarului pentru a-si putea reface capacitatea de munca; salariul). Diferenta dintre cele doua este plusvaloarea. Eh, dupa Marx, plusvaloarea asta este insusita in mod nedrept de catre capitalist. Mai rau, capitalismul ofera o premiera teribila: pentru prima data in istorie, marfa este singura care conteaza. Drept urmare, are loc alienarea proletariatului.

  Capitalistul urmareste strict obtinerea profitului. Munca nu mai este o placere, ci o corvoada. Nu numai ca muncitorul nu se bucura de produsul muncii sale, dar este fortat sa se afle intr-o competitie permanenta cu ceilalti muncitori. Totodata, este transformat intr-o simpla rotita dintr-un mecanism mai complex.

  Din cauza competitiei acerbe promovate de capitalism, tehnologiile sunt inlocuite din ce in ce mai repede, iar discrepanta intre mijloacele si relatiile de productie se mareste tot mai mult. In acelasi timp, sistemul concurential din capitalism duce la un numar tot mai mic de capitalisti marx credea ca monopolul este deznodamantul inevitabil al capitalismului). Pentru ca ei sa supravietuiasca, sunt nevoiti sa creasca exploatarea muncitorilor. Noile piete economice saracesc, antrenand si dezastrul economic al statulu. Cel mai lovit de aceasta criza a capitalismului este proletariatul. Una din consecinte este radicalizarea miscarilor muncitoresti. In fata proletarilor rasculati, statul burghez va renunta la democratie si va face apel la institutiile de represiune. Nu numai ca sunt din ce in ce mai saraci, dar proletarii devin lipsiti si de celalte forme ale libertatii.

  Astfel definit, capitalismul poarta cu sine samantele distrugerii, fiind un sistem care produce intrinsec exploatare si rau (observatie, dupa Marx, numai tarile dezvoltate economic sunt tari capitaliste).

  In ciuda suprastructurii (religie, morala, legi, educatie, etc.) create de exploatatori pentru a-i tine in bezna, exploatarea ii face pe muncitori sa ajunga la constiinta de sine: realizeaza ca sunt o clasa distincta si ca sunt exploatati. In acest moment intra in rol comunistii. Ei trebuie sa trezeasca in proletariat constiinta pentru sine: muncitorii trebuie sa se revolte impotriva sistemului si a opresorilor. Comunistii ii conving sa actioneze in vederea schimbarii sistemului politico-economic prin revolutie.

  Clasa muncitoare revolutionara darama ordinea existenta si instaureaza dictatura proletariatului, cea care pregateste intrarea in socialism. Perioada extrem de violenta, este destinata infrangerii reactiunii burgheze, nationalizarii (socializarii) mijloacelor de productie si transformarii fundamentale a statului. Statul capitalist este transformat in stat proletar, populandu-se treptat cu proletari. Se intra astfel in socialism. Dupa un timp, statul dispare de la sine, iar omenirea intra intr-o noua epoca caracterizata de egalitate sociala, dreptate, proprietate comuna, dezvoltare economica fara precedent. Sfarsitul istoriei.

  Socialismul s-a fragmentat in stanga anarhista, centrul socialist si dreapta sindicalista.

  Centrul socialist a ramas fidel ideilor dezvoltate de Marx. Materialismul dialectic si istoric a fost ridicat la rang de stiinta si aplicat in toate domeniile. Lupta de clasa a ramas acolo unde ii era locul. Reprezentanti de soi: Engels si Lenin.

  Dreapta sindicalista a criticat ideile de baza ale marxismului si s-a transformat treptat in social democratie: violenta nu este necesara (o ideologie care se foloseste de violenta nu va putea aduce o societate mai buna); exploatarea nu defineste in sine capitalismul; inderdependenta proletariat – burghezie; pauperizarea muncitorimii nu este confirmata, din contra, nivelul economic al proletarilor creste; implicarea in sistemul parlamentar va aduce reformele pe cale pasnica, treptat; se poate ajunge la socialism si fara razboi civil.

  Anarhismul tau a luat-o pe alta cale si s-a opus ambelor variante, uneori vorbind despre pace, alte ori vb despre razboi, in functie de exponent.

  Dacă ai ştii ce înseamnă anarhism, ai ştii că anarhiştii sînt cei care se opun războaielor, defrişărilor şi violenţei. Cuvîntul violenţă pe care ai reuşit să-l descifrezi se referea la faptul că oamenii nu o să fie în stare să-şi cîştige libertatea decît printr-o revoluţie, iar bineînţeles capitaliştii şi statul o să se opună agresiv.

  Gresit. Anarhismul nu este automat violent, dar nici automat pacifist. Ti-am dat deja doua exemple de anarhisti adevarati care nu numai ca nu resping violenta, dar o considera necesara, doi aristocrati rusi, printul Mihail Bakunin si printul Piotr Kropotkin. Bakunin este chiar intemeietorul anarhismului violent (al terorismului antistatal si al revolutiei violente) si sustinea teza foarte simpatica a inarmarii declasatilor (a vagabonzilor, a ucigasilor, etc.). Imi si imaginez rezultatul unei astfel de initiative laudabile.

  Imi place ca negi esenta violenta, numai pentru a o aproba cateva randuri mai jos. “Bineinteles capitalistii si statul o sa se opuna agresiv”. Bineinteles. Ceea ce omiti, e ca revolutia este indreptata impotriva capitalistilor si impotriva statului. Cum ai vrea tu ca respectivii sa stea cu mainile in san?

  Să fi capitalist înseamnă să:
  -să fi de acord să moară milioane de oameni de boli la care s-au găsit tratamente de cîteva zeci de ani, doar pentru că nu faci prea mult profit dîndu-l oamenilor săraci
  -să fi de acord cu poluarea şi distrugerea continuă a mediului, că asta înseamnă economie de piaţă, ce e mai ieftin cîştigă
  -să nu ai nimic împotrivă dacă se comercializează substanţe toxice, interzise în unele ţări, drept ’sănătoase, naturale, bune pentru cei mici’
  -ţi se pare normal să auzi de milioane de copii care mor de foamete în fiecare an în timp ce alţii au vile de mii de mp şi cîinii lor trăiesc numai din carne de cea mai bună calitate

  Adolescentisme si teorii ale conspiratiei, nici nu stiu cum sa le spun altfel. Nimeni nu este vinovat pentru existenta tragediei. Ca ne place, ca nu, drama face parte din viata. Oamenii vor continua sa moara de boli, unii vor fi mai bogati, altii mai saraci, unii mai inalti, altii mai scunzi, unii mai cu sansa, altii lipsiti de. Nu exista remediu pentru aceasta problema. Lumea este imperfecta, oricat te-ai stradui tu sa o schimbi. Lectia secolului trecut asta este. Oamenii incearca sa o faca mai buna, dar nu ii poti acuza de reavointa pentru ca nu o pot face perfecta. De fapt, asta este marea problema a capitalismului. Capitalismul exista si functioneaza. Socialismul nu a functionat niciodata, iar comunismul e sortit cartilor de povesti. Sigur, in confruntarea cu imaginatia (socialism, comunism), realismul (capitalismul) pierde. Asta nu inseamna ca ne putem face ca ploua.

  P.S. Ma amuza teribil aparatorii anarhisti ai comunismului.

 87. emil
  16 octombrie 2008

  Maestre anarhist de cafenea, uite aici o mînă de oameni hotărîţi. S-au săturat de societatea capitalistă şi şi-au făcut mini-societatea lor cu colibe din paie şi panouri solare. Nu e ceaşca mea de ceai, dar îi respect. Fără gargară şi fără revoluţie au pus mînă de la mînă, s-au instalat ilegal pe o bucată de pămînt şi trăiesc fericiţi pînă la adînci bătrineţi. Cine e cucerit de şarmul vieţii naturiste e liber să li se alăture. Ţara Galilor e mai aproape decît Canada şi n-ar strica să iei legătura cu ei, nu văd ce ar avea de obiectat la un anarhist ecologist ca tine… şi în plus, ei au rezolvat problema centralei.
  Lost middle-class tribe’s ‘secret’ eco-village in Wales spotted in aerial photograph taken by plane

 88. Ovi
  16 octombrie 2008


  la fel cu gura mare exaltind lucruri care nu le cunoaste, alunecos printre cuvinte, insirind ineptii si, nu te supara pe mine, idiotenii una dupa alta si cu pretentia ca ar fi descoperit roata.

  Să-ţi reamintesc a n-a oară că tu eşti ăla care nu a putut să critice ineptiile şi idioţeniile alea?

  Socialismul s-a fragmentat in stanga anarhista, centrul socialist si dreapta sindicalista.

  Democraţia socială, atîta timp cît tot ce direşte e să reducă diferenţele sociale fără însă să rezolve problema de bază să nu nu mai are nimic în comun cu ideile lui Marx.
  Iar în legătură cu Lenin, Stalin…Nu văd care e legătura dintre ei şi marxism. Da, Marx propunea ca oamenii să preia controlul statului şi astfel şi puterea, dar asta decît pt o perioadă scurtă, în care avea loc tranziţia de la proprietatea privată la proprietatea colectivă. Conform teoriei lui Marx, ţara respectivă trebuia să fie şi dezvoltată şi nici asta nu a fost cazul. Marxismul a fost degenerat de nişte ticăloşi ca ăştia, care nu au avut niciodată în plan să aplice ideile lui Marx. Tot ce voiau era puterea şi asta au obţinut. Nu sînt nici comunişti, nici socialişti fiindcă nu au avut niciodată în plan aşa ceva.
  Singurii care au păstrat fără să degenereze prea mult ideile lui Marx şi care au scos statul ca mod de acţiune, sînt anarhiştii.

  Imi place ca negi esenta violenta, numai pentru a o aproba cateva randuri mai jos. “Bineinteles capitalistii si statul o sa se opuna agresiv”. Bineinteles. Ceea ce omiti, e ca revolutia este indreptata impotriva capitalistilor si impotriva statului. Cum ai vrea tu ca respectivii sa stea cu mainile in san?

  Faptul că o revoluţie ar avea loc prin violenţă, asta e ca răspuns la violenţa statului. Cînd am zis că anarhiştii sînt împotriva violenţei, m-am referit la faptul că ei sînt împotriva războaielor, discriminării ş.a.m.d. Violenţa nu e esenţa anarhiei, ci e un mod de apărare.

  Nimeni nu este vinovat pentru existenta tragediei.

  Bineînţeles că nimeni nu e vinovat, aşa ne-am spălat pe mîini de toată mizeria. Te consolezi cu ideea că mai bine nu se poate, ce mai contează că mor milioane de oameni, mie să-mi fie bine!

  Oamenii vor continua sa moara de boli

  Deci ţi se pare normal ca un milion de copii să moară de malarie în fiecare an în timp ce într-o ţară dezvoltată există tratament de ceva timp?

  Capitalismul exista si functioneaza. Socialismul nu a functionat niciodata, iar comunismul e sortit cartilor de povesti.

  Asta înseamnă că revoluţia spaniolă a existat decît în basme?

  P.S. Ma amuza teribil aparatorii anarhisti ai comunismului.

  Păi vezi tu cam toţi anarhiştii recunosc şi ideile lui Marx ca fiind centrale în anarhism, deşi mai puţin existenţa statului.
  Dar totuşi e amuzant că nimeni nu a zis nimic de poluare, iar în partea de jos scrie ‘Ce-ai luptat azi împotriva încălzirii globale?’. Penibil.
  P.S. Pe mine mă întristează mult să văd oameni lacomi, care se mulţumesc cu ideea că la ei nu e aşa de rău, iar restu lumii poate să moară. Tu nu mai ai suflet, omule.

 89. Ovi
  16 octombrie 2008


  Maestre anarhist de cafenea, uite aici o mînă de oameni hotărîţi. S-au săturat de societatea capitalistă şi şi-au făcut mini-societatea lor cu colibe din paie şi panouri solare.

  Bine io îţi dau exemplu, încă o dată, catalonia 1936.
  Îmi place că toţi aveţi aceeaşi părere, că lipsa capitalismului inseamnă să trăieşti în pădure.

 90. costin
  16 octombrie 2008

  …cite un original exact ca tine ne viziteaza cam odata pe luna. la fel cu gura mare exaltind lucruri care nu le cunoaste, alunecos printre cuvinte, insirind ineptii si, nu te supara pe mine, idiotenii una dupa alta si cu pretentia ca ar fi descoperit roata. Dar stii cum? Exact la fel sinteti toti, trasi la indigo
  […]

 91. Ovi
  16 octombrie 2008

  Şi să înţeleg că tu eşti papagal?
  Cum se face că nimeni nu vorbeşte despre cum minunata economie de piaţă o să rezolve problema poluării? Sau e atît de măruntă încît nici nu contează? Sau despre publicitatea mincinoasă?
  Şi te rog să-mi arăţi unde a mai vorbit cineva pe site-ul ăsta aceleaşi lucruri.
  Dacă io sînt tras la indigo voi sînteţi gemeni identici, 2 cîte 2. Nu aveţi nici un argument la vreo problemă din ziua de azi, vi se pare economia de piaţă cea mai bună idee dar vă consideraţi ecologişti??

 92. Ovi
  16 octombrie 2008

  Aşa se întîmplă cînd trăieşti în minciună. Cînd cineva îţi spune ceva ce nu vrei să auzi fiindcă ştii că nu ai argumente, o strîmbi, faci orice numai să schimbi subiectul şi să nu-ţi recunoşti prostia.

 93. costin
  16 octombrie 2008

  deschide-ne tu ochii, invatatorule!
  citatul cu incalzirea globala este o gluma. dar stai linistit, nici nu ma asteptam sa o intelegi.
  Aşa se întîmplă cînd trăieşti în minciună.
  pt unii oameni, cu cit ideile sint mai mici si mai putine, cu atit cuvintele sint mai mari

 94. Ovi
  16 octombrie 2008


  citatul cu incalzirea globala este o gluma. dar stai linistit, nici nu ma asteptam sa o intelegi.

  Trebuia scris: milioane de copii mor în fiecare an de sărăcie. Era mai amuzant.
  Dar nu îţi cer să-ţi deschizi ochii, îţi cer decît să-mi explici de ce mă înşel. De ce nu e aşa. Cum o să se rezolve dezastrul ecologic de către capitalişti. Sau chiar nu contează în ochii tăi decît profitul?

 95. Imperialistu'
  16 octombrie 2008

  Democraţia socială, atîta timp cît tot ce direşte e să reducă diferenţele sociale fără însă să rezolve problema de bază să nu nu mai are nimic în comun cu ideile lui Marx.

  Democratia sociala are in comun destule elemente cu marxismul, dar daca nu ar fi avut nimic in comun cu marxismul nu era nici o tragedie, te asigur. Tot raul secolului trecut isi trage radacinile din socialism, secolul XX fiind secolul socialismului. Comunismul, fascismul si nazismul au aceleasi origini socialiste. Comunismul este opera unui marxist de geniu, Lenin; fascismul este opera unui fost socialist, Mussolini, iar nazismul (national-socialism) este varianta degenerata a socialismului. Marx este parintele fiecaruia dintre aceste ideologii.

  Iar în legătură cu Lenin, Stalin…Nu văd care e legătura dintre ei şi marxism. Da, Marx propunea ca oamenii să preia controlul statului şi astfel şi puterea, dar asta decît pt o perioadă scurtă, în care avea loc tranziţia de la proprietatea privată la proprietatea colectivă. Conform teoriei lui Marx, ţara respectivă trebuia să fie şi dezvoltată şi nici asta nu a fost cazul. Marxismul a fost degenerat de nişte ticăloşi ca ăştia, care nu au avut niciodată în plan să aplice ideile lui Marx. Tot ce voiau era puterea şi asta au obţinut. Nu sînt nici comunişti, nici socialişti fiindcă nu au avut niciodată în plan aşa ceva.

  Pai, nu vezi care-i legatura pentru ca nu ai inteles absolut nimic din marxism. Marxismul nu poate fi disociat de lupta de clasa care are in centrul ei violenta exercitata impotriva parazitilor: a dusmanilor de clasa, a burgheziei, a nobilimii si in general a tot ceea ce nu inseamna proletariat. Nici taranimea nu este mai putin vinovata, doar Marx o considera o clasa profund reactionara si anti-progres. Lenin a inteles asta foarte bine. Poti sa il faci ticalos cat vrei, adevarul e ca Lenin a fost un bun marxist si probabil cel mai important om al secolului trecut.

  Da, Lenin a adus modificari teoriei marxiste, adaptand marxismul la ceea ce el a numita „epoca imperialismului”. Teoria imperialismului este excelenta si e folosita in prezent de o multime de semidocti care isi fac instruirea de pe YouTube. Ce a inteles Lenin? Ca nu mai poti face revolutie marxista intr-o lume care nu mai evolueaza conform teoriilor lui Marx. Proletariatul nu devine revolutionar; din contra, muncitorii prefera sa acceada in randurile micii burghezii si nu mai pot ajunge la constiinta de sine. Trebuie schimbata tactica, altfel nu se va mai ajunge niciodata la comunism.

  Nu stiu de unde ai tras tu concluzia ca perioada asta „scurta” a socialismului este intr-adevar scurta. Scurta comparativ cu ce? Marx nu stia cand vom ajunge la comunism si nu putea sa isi imagineze cum ar arata lumea in comunism. De ce? Pentru ca lumea comunista ar fi cu totul diferita de cea in care traim noi; ne-ar fi absolut imposibil sa gandim the unthinkable.

  Singurii care au păstrat fără să degenereze prea mult ideile lui Marx şi care au scos statul ca mod de acţiune, sînt anarhiştii.

  Aiurea. Marx s-a contrat mult cu anarhistii, prietene, sau pe asta nu ai invatat-o? Si Engels (din banii caruia Marx a trait toata viata) ii critica pe anarhisti, fie ca iti convine, fie ca nu.

  Faptul că o revoluţie ar avea loc prin violenţă, asta e ca răspuns la violenţa statului. Cînd am zis că anarhiştii sînt împotriva violenţei, m-am referit la faptul că ei sînt împotriva războaielor, discriminării ş.a.m.d. Violenţa nu e esenţa anarhiei, ci e un mod de apărare.

  ???? Violenta statului? Esti amuzant. Lasa-ma sa ghicesc, seamana cu autoapararea „palestiniana”? Violenta proprietatii, violenta taxelor, violenta unui sistem nedrept => acestei violente imaginate, anarhistii tai opun o violenta vie. Frumos, uman, etic, nobil.

  Deci ţi se pare normal ca un milion de copii să moară de malarie în fiecare an în timp ce într-o ţară dezvoltată există tratament de ceva timp?

  Toate tarile bogate arunca bani in gropile fara fund din Africa, asa ca macar ai putea avea minima decenta de a critica mai putin. Cum insa in lumea ta saracimea nu are nici un pic de discernamant si nu poate fi trasa la raspundere pentru actiunile ei, dai vina pe altii. Tipic pentru un marxist, fie el si neinformat.

  Asta înseamnă că revoluţia spaniolă a existat decît în basme?

  Revolutia spaniola? Vorbim despre razboiul civil spaniol? Ah, da? In cazul asta, condoleantele mele pentru un razboi pierdut. Din pacate, Spania a reusit sa evite transformarea ei in provincie sovietica. O mare tragedie pentru umanitate.

  Dar totuşi e amuzant că nimeni nu a zis nimic de poluare, iar în partea de jos scrie ‘Ce-ai luptat azi împotriva încălzirii globale?’. Penibil.
  P.S. Pe mine mă întristează mult să văd oameni lacomi, care se mulţumesc cu ideea că la ei nu e aşa de rău, iar restu lumii poate să moară. Tu nu mai ai suflet, omule

  Ovi, stimabile, ‘Ce-ai luptat azi impotriva incalzirii globale’ e o intrebare ironica, nu te-ai prins? Greu cu neuronii astia ai tai. Nu e nimic trist in modul meu de a gandi. Nu resping intr-ajutorarea semenului meu, ci gandirea defecta care proclama ca putem casapi clase intregi in numele unei utopii.

 96. costin
  16 octombrie 2008

  ca sa nu scriu iar acelasi lucru:
  capitalismul nu duce la saracie ci la lipsa ei in zonele lumii in care este aplicat. restul zonelor care nu adera la capitalism traiesc ca si pina atunci.
  milioane de copii mor de foame in lume, daca nu ar exista capitalismul ar muri milioane de copii si in Europa si In SUA, deci si in tarile bogate, care nu ar mai fi bogate.

  cit despre „dezastrul ecologic”, asta este o alta discutie, crede-ma ca nu vrei sa intram in ea acuma si chiar daca tu vrei, nu vreau eu. nu cu tine ????

 97. Ovi
  16 octombrie 2008


  Tot raul secolului trecut isi trage radacinile din socialism, secolul XX fiind secolul socialismului.

  Ca să numeşti o ţară socialistă, statul respectiv ar trebui să:
  -aibă ca singur scop trecerea proprietăţii private în proprietatea colectivă
  -să-şi recunoască rolul temporar şi să renunţe la putere o dată ce primul punct a fost îndeplinit
  Deci arată-mi şi mie o ţară socialistă.

  Poti sa il faci ticalos cat vrei, adevarul e ca Lenin a fost un bun marxist si probabil cel mai important om al secolului trecut.

  Un bun marxist? Glumeşti. Ca să fi marxist trebuie să fi împotriva claselor sociale. Lenin nu a făcut decît să crească diferenţa dintre clasa conducătoare şi cea condusă.

  Nu stiu de unde ai tras tu concluzia ca perioada asta “scurta” a socialismului este intr-adevar scurta.

  Fiindcă socialismul parcă trebuia să fie etapa intermediară între capitalism şi comunism, nu? Era o perioadă în care proprietatea devenea colectivă.
  Poţi să-mi spui cît vreu tu despre cît de marxişti au fost lenin, ceauşescu sau nu ştiu cine, poţi să numeşti lumea aia marxism degenerat, dar nu are nici o legătură cu comunismul.

  Marx s-a contrat mult cu anarhistii, prietene, sau pe asta nu ai invatat-o?

  Nu s-au contrazis în legătură cu scopul lor, ci cu mijloacele. Întreaga idee de lupta de clase şi de societate liberă există şi în anarhism, ce diferă e că anarhiştii văd ca singurul mod de acţiune desfiinţarea printr-o revoluţie a claselor sociale, inclusiv al statului.

  Violenta statului? Esti amuzant. Lasa-ma sa ghicesc, seamana cu autoapararea “palestiniana”?

  Nu. Mă refer la violenţa declanşată de stat împotriva subminării sale de către anarhişti.

  Toate tarile bogate arunca bani in gropile fara fund din Africa, asa ca macar ai putea avea minima decenta de a critica mai putin. Cum insa in lumea ta saracimea nu are nici un pic de discernamant si nu poate fi trasa la raspundere pentru actiunile ei, dai vina pe altii. Tipic pentru un marxist, fie el si neinformat.

  Aruncă atît de mulţi în ‘gropile fără fund’ încît sînt cele mai sărace zone din lume.

  Din pacate, Spania a reusit sa evite transformarea ei in provincie sovietica.

  Şi ce legătură au avut mişcarile anarhiste de atunci cu Uniunea Sovietică?
  Deci hai să recapitulăm.
  1.Mi-ai spus că marxism şi anarhism nu e tot aia
  Evident că nu, diferă mijloacele. Scopul e acelaşi.
  2.Încălzirea globală şi poluarea ţi se par nişte glume
  3.Eşti de acord cu mine că nu e nici o diferenţă între îngrădirea de libertate cauzată de stat şi de patronate.
  Am scris în comentariul 57 şi văd că nu ai nimic de spus
  4.Nici la publicitatea mincinoasă nu ai nimic de spus. NO COMMENT!
  5.Îmi spui şi tu despre cît de mult fac bogaţii lumii pentru săraci. Şi tu şi costin ziceţi mereu acelaşi lucru.
  În schimb profitul lor adunat ar salva milioane de oameni de la moarte şi le-ar asigura o viaţă decentă. Foarte mult fac într-adevăr!
  6.Îmi spui la nesfîrşit, ca şi alţii de aici, cît de bun e capitalismul în comparaţie cu capitalismul de stat. Da, bine, gata, te cred. Nici acum şi niciodată nu am fost de acord cu capitalismul de stat.

 98. Imperialistu'
  16 octombrie 2008

  Ca să numeşti o ţară socialistă, statul respectiv ar trebui să:
  -aibă ca singur scop trecerea proprietăţii private în proprietatea colectivă
  -să-şi recunoască rolul temporar şi să renunţe la putere o dată ce primul punct a fost îndeplinit
  Deci arată-mi şi mie o ţară socialistă.

  Ti-am zis deja ca nu ai inteles nimic din marxism. Imi mentin sentinta: marxismul tau e a la wikipedia. Cred ca am fost foarte clar, inainte de a putea intra in socialism este nevoie de dictatura proletariatului, urmarindu-se infrangerea claselor inamice si acapararea fraielor puterii. Dupa ce proletariatul ajunge in fruntea statului, incepe procesele de nationalizare si socializare, urmate imediat de „desfiintarea statului ca stat”, adica de transformarea statului dintr-o unealta a burgheziei in una a muncitorimii si popularea ei cu proletari. Etapa nu este scurta din moment ce nu stii cat iti ia sa formezi Noul Om. Nici macar nu este clar cat iti ia dictatura proletariatului. Doamne, cu ce semidocti imi pot pierde vremea…

  Un bun marxist? Glumeşti. Ca să fi marxist trebuie să fi împotriva claselor sociale. Lenin nu a făcut decît să crească diferenţa dintre clasa conducătoare şi cea condusă.

  Aiurea. Un bun marxist nu este „impotriva claselor sociale”. Conform definitiei tale, nici macar parintele socialismului, tov. Karl Marx, nu era marxist din moment ce insista asupra impartirii fundamentale a umanitatii in clase sociale ale caror interese imediate, pe termen mediu si lung sunt ireconciliabile, neputand fi rezolvate decat prin anihilarea unora sau a altora. Voi, astia cu „Lenin a pervertit marxismul”, habar nu aveti ce este marxismul.

  Nu s-au contrazis în legătură cu scopul lor, ci cu mijloacele. Întreaga idee de lupta de clase şi de societate liberă există şi în anarhism, ce diferă e că anarhiştii văd ca singurul mod de acţiune desfiinţarea printr-o revoluţie a claselor sociale, inclusiv al statului.

  ???? Sfanta simplitate! Ma, Ovi, ma, cum sa-ti spun eu tie, diferentele intre anarhisti, centristi si social democrati sunt tocmai aceste diferente de mijloace. Chiar nu ai pic de habar? De ex. social-democratii nu s-au opus de principiu socialismului si comunismului, numai ca au sustinut ca se poate ajunge la cele doua prin reforme. Tu insa ai spus ca au intinat nobilele idealuri; in cazul asta, te anunt ca si anarhistii tau au intinat nobilele idealuri. :mrgreen:

  Nu. Mă refer la violenţa declanşată de stat împotriva subminării sale de către anarhişti.

  Cu alte cuvinte, te refereai la autoapararea statului in fata fortelor care ii doresc anihilarea. Vai, scuza-ma, dar nu pot sa nu sesizez ca este o reactie naturala: nici o fiinta de pe lumea asta nu accepta cu resemnare trecerea ei in neant. Anarhistii de Wikipedia nici macar atata lucru nu au inteles?

  Aruncă atît de mulţi în ‘gropile fără fund’ încît sînt cele mai sărace zone din lume.

  In lumea in care traim, fiecare este responsabil de soarta sa, cu atat mai mult cu cat este om si se presupune ca este superior unui animal, avand de la Dumnezeu darul ratiunii. Eh, daca omul tau nu este in stare sa faca ceva cu banii primiti pe degeaba, numai el este vinovat. Lacrimeaza in alta parte, nu aici.

  Şi ce legătură au avut mişcarile anarhiste de atunci cu Uniunea Sovietică?

  Tabara republicana era alcatuita din liberali, social-democrati, anarhisti si comunisti. Cei care o dominau erau comunistii sovietici. In caz de victorie, toti ceilalti ar fi muscat tarana, conform planului aplicat cu atata succes in toate tarile unde au fost instalate regimuri comuniste. Victoria lui Franco a fost raul cel mai mic.

  Deci hai să recapitulăm.
  1.Mi-ai spus că marxism şi anarhism nu e tot aia
  Evident că nu, diferă mijloacele. Scopul e acelaşi.
  2.Încălzirea globală şi poluarea ţi se par nişte glume
  3.Eşti de acord cu mine că nu e nici o diferenţă între îngrădirea de libertate cauzată de stat şi de patronate.
  Am scris în comentariul 57 şi văd că nu ai nimic de spus
  4.Nici la publicitatea mincinoasă nu ai nimic de spus. NO COMMENT!
  5.Îmi spui şi tu despre cît de mult fac bogaţii lumii pentru săraci. Şi tu şi costin ziceţi mereu acelaşi lucru.
  În schimb profitul lor adunat ar salva milioane de oameni de la moarte şi le-ar asigura o viaţă decentă. Foarte mult fac într-adevăr!
  6.Îmi spui la nesfîrşit, ca şi alţii de aici, cît de bun e capitalismul în comparaţie cu capitalismul de stat. Da, bine, gata, te cred. Nici acum şi niciodată nu am fost de acord cu capitalismul de stat.

  1. Truism.
  2. Incalzirea globala este un mit. In ceea ce priveste poluarea, sunt mai relaxat ca tine. Politicile in favoarea mediului sunt la ordinea zilei.
  3. Nu, nu sunt de acord. Nu am raspuns dintr-un singur motiv: nu vad de ce sa imi pierd timpul cu toate aiurelile anarhistilor abia iesiti din liceu.
  4. „NO COMMENT”? Esti chiar glumet, nu am cum sa comentez o prostie atat de mare.
  5. Profitul lor. Daca oamenii aia vor sa isi ajute semenii (ceea ce fac foarte des), e bine; daca nu, e tot bine – e dreptul lor sa dispuna cum vor de banii pe care i-au castigat.
  6. capitalism de stat = contradictie intre termeni; capitalismul nu poate fi de stat; daca e, poarta numele de socialism.

  P.S. Mai creste si tu, mai pune mana pe o carte, ca e grav.

 99. Ovi
  16 octombrie 2008


  Etapa nu este scurta din moment ce nu stii cat iti ia sa formezi Noul Om.

  Imperialistu’: Tu vorbeşti despre leninism, care nu e chiar tot aia cu marxismul

  Tu insa ai spus ca au intinat nobilele idealuri; in cazul asta, te anunt ca si anarhistii tau au intinat nobilele idealuri. :mrgreen:

  Idealul era o societate liberă. Singurii care l-au păstrat au fost anarhiştii; despre leninism ai vorbit şi tu şi io destul şi nu cred că mai urmau idealul ăsta.

  Cu alte cuvinte, te refereai la autoapararea statului in fata fortelor care ii doresc anihilarea. Vai, scuza-ma, dar nu pot sa nu sesizez ca este o reactie naturala: nici o fiinta de pe lumea asta nu accepta cu resemnare trecerea ei in neant.

  Cred că nu ai înţeles care e scopul anarhiei. Nu e anihilarea statului, ci cîştigarea libertăţii. Din moment ce statul nu o să permită asta, o să nască violenţă, iar violenţa anarhiştilor e ca răspuns la violenţa statului.

  In lumea in care traim, fiecare este responsabil de soarta sa, cu atat mai mult cu cat este om si se presupune ca este superior unui animal, avand de la Dumnezeu darul ratiunii. Eh, daca omul tau nu este in stare sa faca ceva cu banii primiti pe degeaba, numai el este vinovat. Lacrimeaza in alta parte, nu aici.

  Trebuie să glumeşti. Deci să înţeleg că americanii sînt mult mai bogaţi decît noi din cauza că ei sînt mai deştepţi sau mai uniţi? Nu e chiar aşa. Există anumite chestii numite istorie, resurse naturale, poziţionare geografică care îţi spun cam ce ţări o să fie dezvoltate. Nu ţi se pare o coincidenţă că ţările cele mai dezvoltate din Europa să întîmple să fie şi printre cele mai izolate, adică în vestul peninsulei europene? Cred că ai uitat de marile migraţii.
  Asta înseamnă că cei bogaţi sînt rase superioare?:))

  Tabara republicana era alcatuita din liberali, social-democrati, anarhisti si comunisti. Cei care o dominau erau comunistii sovietici.

  Asta ştiam. Te-am întrebat ce legătură au avut acţiunile directe ale oamenilor cu Uniunea Sovietică.

  2. Incalzirea globala este un mit. In ceea ce priveste poluarea, sunt mai relaxat ca tine. Politicile in favoarea mediului sunt la ordinea zilei.

  Cu siguranţă e un mit. Asta o spui tu, care presupun că ai studii universitare de specialitate şi conform calculelor tale eşti cel mai genial om din lume, restul sînt proşti.
  Politicile în favoarea mediului sînt la ordinea zilei, doar că nu fac nimic. Nu trebuie să fi foarte deştept, ca tine, ca să-ţi dai seama. Bineînţeles că pe fotoliu în faţa televizorului vezi altceva faţă de ce se întîmplă în realitate.

  3. Nu, nu sunt de acord. Nu am raspuns dintr-un singur motiv: nu vad de ce sa imi pierd timpul cu toate aiurelile anarhistilor abia iesiti din liceu.
  4. “NO COMMENT”? Esti chiar glumet, nu am cum sa comentez o prostie atat de mare.

  Bineînţeles că nu ai de gînd să comentezi fiindcă nu ai ştii ce să zici.

  5. Profitul lor. Daca oamenii aia vor sa isi ajute semenii (ceea ce fac foarte des), e bine; daca nu, e tot bine – e dreptul lor sa dispuna cum vor de banii pe care i-au castigat.

  Pe care i-au cîştigat din munca altora. Normal că e dreptul lor să facă ce vor cu banii ‘lor’ fiindcă asta înseamnă capitalism. Cel mai lacom `cîştigă`.
  Deci cam asta a fost tot. Eram curios cum găsiţi `voi` o rezolvare pentru problemele din ziua de azi şi m-am lămurit: voi nu vedeţi nici o problemă. Totul pentru voi e normal, aşa cum ar trebui să fie în orice lume perfectă ca asta. Am văzut nişte `capitalişti mai adevăraţi` care recunoşteau că sînt multe probleme în ziua de azi(cred că se uitau mai puţin la televizor) şi care spuneau că toate o să le rezolve magica economie de piaţă. Măcar recunoşteau că există probleme şi nu trăiau în lumea de basme a voastră. Cam atît, ajunge cu vorbăria. Oricine poate să dea din gură ca voi (şi să mai şi vorbească ce nu ştiu), din fericire mai sînt şi oameni care vor să facă ceva.
  Toate cele bune!

 100. bugsy
  16 octombrie 2008

  OVI, si eu vreau sa fac ceva.
  Te voi urma in orice actiune a ta, dar, for God name! propune si tu un plan concret.
  In capitalismul pe care/l scuipi tu aici, acesta se numeste Bussines Plan si are mai multe elemente.
  In primul rand buget (pen’ca nimic nu se poate face fara bani, mai ales o revolutie), apoi target/uri (daca vrei, obiective de atins), strategie, tehnici si deadline.
  Chiar si comunistii/socialistii aveau ceva similar, se numea plan cincinal, si continea cam aceleasi chestii ca BP capitalist, dar spus altfel.
  Deci, fa un plan si ma bag!
  Deocamdata nu vad decat un singur lucru:
  you’re a great fan of Onan!

  (by the way, sa nu/mi spui ca si asta e jignire, ca te trimit la Herr Freud si la teoria actelor ratate).

  Eu azi am luptat impotriva incalzirii globale asa:
  one shot of straight Absolut with rock and lime!

  Viva la Revolucia!

 101. costin
  16 octombrie 2008

  ovi, nu te dezminti deloc ????
  vb aceleasi aiureali ca la inceput. de unde ai inteles tu ca cei de aici nu cred ca exista nici o problema, Dumnezeu stie. Daca citesti si alte articole vei vedea ca sintem inconjurati de probleme. Problema este ca toate „problemele” tale sint in mare parte NON-probleme. S-a discutata ici, nu doar odata, despre eventualele solutiile la saracia din lume… ma repet, pentru ca pina la sfirsitul frazei uiti iar: si eu si imperialistu’ am spus care credem noi ca sint eventualele solutii la saracia din lume si mai important care sint cauzele saraciei. Tu spui nonsalant si sigur pe tine ca noi nu vedem nici o pb. bla-bla-bla.

  Imi raspunzi te rog la o intrebare? ce rost are toata aceasta disctutie daca de la un comentariu la altul tu uiti ce s-a vorbit iar noi trebuie sa iti reamintim la infinit aceleasi lucruri? Incearca sa treci peste tot ce s-a vorbit, macar. Sa spunem ca nu stii ca Leninismul e marxist. Nu este nici o problema ca cineva sa nu stie asta, problema apare in momentul in care cel care nu stie, pretinde si chiar crede cu toata inima (cum sint convins ca este cazul tau) ca de fapt stie. fa din cind in cind, nu prea des sa nu obosesti, cite un efort de memorie!

 102. Francesco
  16 octombrie 2008

  Da Costin, cred ca este cazul sa nu insistam mai mult decat este rational. Poate ca Ovi doar isi cauta o platforma mai mare pentru a-si expune ideile – si acelea putine, exclusiviste sau schioapete – ceva de genul celei din Hyde Park.

 103. Ovi
  16 octombrie 2008


  S-a discutata ici, nu doar odata, despre eventualele solutiile la saracia din lume

  Toate `soluţiile` date erau nişte păreri personale despre cît de eficient e sistemul din ziua de azi să rezolve toate problemele.

  Dumnezeu stie. Daca citesti si alte articole vei vedea ca sintem inconjurati de probleme.

  Care probleme, alea de care Imperialistu zice:

  2. Incalzirea globala este un mit. In ceea ce priveste poluarea, sunt mai relaxat ca tine. Politicile in favoarea mediului sunt la ordinea zilei.

  sau

  5. Profitul lor. Daca oamenii aia vor sa isi ajute semenii (ceea ce fac foarte des), e bine; daca nu, e tot bine – e dreptul lor sa dispuna cum vor de banii pe care i-au castigat.

  Adică bine sînt probleme, dar ne interesează prea puţin, fiindcă aşa trebuie să fie. O să fie rezolvate prin acte de caritate ş.a.m.d. E ca şi cum ai vrea să te lupţi cu un tigru cu un fulg de găină.

  ce rost are toata aceasta disctutie daca de la un comentariu la altul tu uiti ce s-a vorbit iar noi trebuie sa iti reamintim la infinit aceleasi lucruri?

  Costin, la fiecare întrebare pe care o pun, fie îmi răspunzi la cu totul altceva, ce ai mai zis de 10 ori, fie o ignori, ca şi cum nu ar exista. Şi nu numai tu. Nu trebuie să fac nici un efort de memorie, fiindcă zici de fiecare dată acelaşi lucru!

  OVI, si eu vreau sa fac ceva.
  Te voi urma in orice actiune a ta, dar, for God name! propune si tu un plan concret.

  Bugsy, dacă vrei să faci şi tu ceva atunci ce cauţi aici? Hai să propunem un plan, că nu sînt Lenin ca să-ţi spun ce e de făcut şi tu să mă urmezi. Am idei despre ce ar trebui să facem, poate că ai şi tu şi alţii care vor să se implice. Nu am scris pe site-u ăsta ca să împărtăşesc ideea mea despre lumea ideală şi ce ar trebui să facem ca să ajungem acolo, ci am fost curios cum o vedeţi voi şi cred m-am lămurit…
  Ăsta a fost ultimul meu post pe site-ul ăsta pînă cînd reuşesc să contribui cu o schimbare.
  Vă salut!

 104. costin
  16 octombrie 2008

  Ăsta a fost ultimul meu post pe site-ul ăsta pînă cînd reuşesc să contribui cu o schimbare.

  sa ne anunti de acea schimbare si daca faci ceva demn de luat in seama iti promit ca vei aparea pe prima pagina aici ????
  la discutii nu esti prea bun, haide sa vedem cu actiunea cum stai. go OVI!!

 105. fish
  16 octombrie 2008

  mammamia, ce-am pierdut ????

  trollism in floare in mijloc de decembrie ????

 106. Imperialistu'
  16 octombrie 2008

  Imperialistu’: Tu vorbeşti despre leninism, care nu e chiar tot aia cu marxismul

  Numai fraza asta merita comentata. Leninismul nu a schimbat in nici un fel natura marxismului, ba chiar a pastrat-o intacta; Vladimir Ilici Ulianov, zis Lenin, nu a facut altceva decat sa aplice dictatura proletariatului. Nu-ti convine ce a iesit? Cearta-te cu Marx, nu cu Lenin. Tare sunt curios cum isi imagineaza cei ca tine dictatura proletariatului. Ce credeti ca este, ma, o schimbare de guvern precum cea din Marea Britanie? Dictatura proletariatului, stimate Ovi, este razboi civil; razboi feroce, crud si fara jumatati de masura. Credeai ca arata altfel? Permite-mi sa rad.

  Fish > Intr-un fel, e distractiv sa discuti cu marxistii. Se invart in jurul propriei cozi, se jura pe Capitalul ca Marx a fost bun, il denunta pe Lenin ca fiind un pervertitor – desi Lenin a inteles mai bine decat ei esenta criminala a marxismului -, deplang soarta oamenilor care traiesc in capitalism si lacrimeaza pentru victimele *egoismului*. Adevarul e ca tre’ sa fie tare placut sa traiesti ca marxist intr-o lume capitalista. Mai neplacut e sa simti stiintificitatea marxismului pe propria piele, punand umarul la constructia societatii multilateral dezvoltate la Canalul Dunare-Marea Neagra, discutand materialismul dialectic si istoric in gulagurile din Siberia ori meditand la etapa socialista in laogaiul din Coreea de Nord.

  Nu ai ce sa le ceri acestor cetateni. Rogozanu si Bucurenci, astia-s intelectualii de teapa lor.

 107. israelianca
  16 octombrie 2008

  Da, mai, dar nu se poate nega ca ne-a sporit traficul …

 108. Imperialistu'
  16 octombrie 2008

  Desigur, le sunt recunoscator pentru implicarea lor, doar acesti indivizi reprezinta prin insasi persoana lor materializarea teoriilor tembele care au facut atata rau lumii noastre.

  Imi place sa discut cu alti oameni care au pareri diferite; nu imi place sa discut cu aroganti semidocti care nu au pic de habar despre ce vorbesc. De ex., a ma cataloga drept posesor al unui singur neuron si a-mi tine lectii despre marxism, in conditiile in care nu ai inteles absolut nimic din ideile lui Marx, e un pic cam mult. Mai citeste o carte, revin-o cu picioarele pe pamant, si mai discutam.

  Astept cu nerabdare fapta de arma promisa de tov. Ovi.

 109. israelianca
  16 octombrie 2008

  esti masochist daca ai avut rabdare sa citesti tot ce a scris respectivu’ si mai ales sa-i si raspunzi. Ia un sfat de la mine – tu singuri stii citi bani faci si citi neuroni ai, orice ti-ar zice altii. In plus, „cine zice ala e”, nu? Lasa-l sa se creada el destept si superior, daca asta ii face bine. Asa e unii, draga, se simte bine cind striga la altii ca e prosti.

 110. Imperialistu'
  16 octombrie 2008

  Asa e, dar nu poti sa raspunzi tot timpul cu „ba nu” si sa treci mai departe. Uneori e nevoie sa te „murdaresti” un pic.

 111. Tiberiu Florea
  16 octombrie 2008

  Leninismul nu a schimbat in nici un fel natura marxismului

  N-am urmărit tot threadul (cine are timp să citească o sută de posturi?), deci poate repet lucruri care au mai fost spuse.

  Lenin a schimbat marxismul chiar dacă a păstrat în mare direcţia. De aia îi spune „marxism-leninism” ideologiei pe care el a promovat-o, nu?

  Marxismul presupune lipsa proprietăţii, şi Lenin a pus reuşita revoluţiei mai presus decât dogma marxistă când le-a dat ruşilor pământ în proprietate privată ca să aibă parte de susţinerea lor. „Pace, pământ şi pâine”, nu?

  Lenin a încercat să „scurtcircuiteze” evoluţia liniară a societăţii, proclamată de Marx ca trecând prin următoarele stadii:

  – sclavie
  – feudalism
  – capitalism
  – socialism
  – comunism

  Rusia era în mare parte dominată de feudalism în 1917 şi destui marxişti s-au temut că lucrurile n-o să meargă bine dacă se sare peste o etapă. Doar zisese Marx, şi Marx nu minte. ???? Pun pariu că unii comunişti vor explica şi-n ziua de azi că ăsta e motivul pentru care revoluţia din Rusia n-a avut succes (nu s-a extins în toată lumea şi n-a însemnat sfârşitul istoriei).

  Ştiu că Lenin şi Rosa Luxemburg au avut divergenţe doctrinare. Cred că revoluţia eşuată din Germania a fost mai „pură” din punct de vedere al apropierii de doctrina clasică marxistă.

 112. Imperialistu'
  16 octombrie 2008

  Tiberiu, era bine sa fi citit mesajele. ???? Am scris ca Lenin nu a schimbat natura marxismului. Sigur, a adus modificari ale anumitor idei, a introdus altele, dar nu a modificat natura. Decretele lui Lenin nu au nici o alta valoare ideologica in afara cresterii sustinerii pentru bolsevici in randul taranilor naivi.

 113. chriscross
  16 octombrie 2008

  @ovi: cu din astea se mananca anarhia? cand propaganda nu mai merge se recurge la astfel de lucruri? (btw costin trimiterea la C&C e „sweet”, abia acum am realizat ca nu degeaba le-au dat rusilor si lui yuri acele „Psychic Dominators”, ei fiind „maestrii” propagandei si al tehnicilor mind-control)
  si inca odata @ovi: nu cumva faci parte din aripa online a acestor degenerati, responsabila cu propaganda pe internet? ????

 114. Imperialistu'
  16 octombrie 2008

  Nu cred, Chris. Sovieticii aveau o pregatire ideologica exemplara. Ovi nu se poate lauda cu asa ceva. ????

 115. dr. jones
  16 octombrie 2008

  am facut un exercitiu de imaginatie. mi-am vazut masina in flacari ( care o platisem in cinci ani) si alaturi de ea – ovi propovaduind beneficiile anarhismului. va spun, nu era o imagine prea draguta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ce ai mai putea citi
ro_RORomanian